Home page
Follow us!
Add Friend
Youtube

ข่าว และ กิจกรรม

หลักสูตร HROD ครั้งที่ 3/2562 และ หลักสูตร LMI ครั้งที่ 2/2562

  • 7 ต.ค. 2562

คณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ กับสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ประจำปีการศึกษา 2563

นักศึกษาที่สถาบันรับขึ้นทะเบียนจากบุคคล หรือ หน่วยงานขอส่งเข้าศึกษาในวิชาใดวิชาหนึ่งหรือหลายวิชาในหลักสูตร โดยได้รับใบรับรองจากสถาบัน แต่ไม่มีสิทธิรับประกาศนียบัตรหรือปริญญา

  • 2 ก.ย. 2562

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมการพัฒนามนุษย์และองค์การ (HODI)

  • 3 ต.ค. 2566

ภาคพิเศษ ครั้งที่ 2/2562 หลักสูตรการจัดการมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาวะผู้นํา การจัดการและนวัตกรรม

หลักสูตรการจัดการมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาวะผู้นำ การจัดการ และนวัตกรรม ภาคพิเศษ ปีการศึกษา 2566 (ครั้งที่ 2)

  • 10 เม.ย. 2566

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และองค์การ

  • 12 เม.ย. 2566

(จำนวน : 4 หน้า จาก 33 รายการ)

Back to Top