Home page
Follow us!
Add Friend
Youtube

ผลการสอบประมวลความรู้


ผลการสอบประมวลความรู้ คร้้งที่  3/2562 หลักสูตร HROD 

ผลการสอบประมวลความรู้ คร้้งที่  2/2562 หลักสูตร LMI

กรุณาตรวจสอบรหัสผ่านในการเปิดไฟล์ใน e-mail ของนักศึกษาที่ได้แจ้งกับคณะ

เริ่ม ประกาศ 7 ต.ค. 2562 | ประกาศสิ้นสุด 31 ต.ค. 2562
Back to Top