Home page
Follow us!
Add Friend
Youtube

ตราสัญลักษณ์

ตราสัญลักษณ์สถาบัน (ทางการ)

ตราสัญลักษณ์สถาบัน (เพื่อการประชาสัมพันธ์)

ตราสัญลักษณ์คณะ

closeสีน้ำเงิน! สีประจำคณะ
closeสีเหลือง! สีประจำสถาบัน
closeสีขาว! ความมีคุณธรรมและจริยธรรม
closeอักษร H รูปคน! สะท้อนปณิธานของคณะที่พัฒนาคนให้มีสุขภาวะทั้งทางกาย ทางใจ และปัญญา
**การใช้ภาพตราสัญลักษณ์ต้องได้รับการยินยอมจากสถาบัน หรือคณะฯ

ดาวน์โหลด

   

Back to Top