Home page
Follow us!
Add Friend
Youtube

ถาม - ตอบ

เอกสารที่ต้องใช้ในการสมัคร

ปริญญาโท เอกสารที่ใช้ในการสมัครดังนี้ค่ะ 1.สำเนาปริญญาบัตร 1 ฉบับ พร้อมรับรองสำเนา 2.สำเนา Transcript 1 ฉบับ พร้อมรับรองสำเนา 3. รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว จำนวน 2 รูป (ถ่ายมาแล้วไม่เกิน 6 เดือน) 4. สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ - ชื่อสกุล กรณีชื่อ - ชื่อสกุล ไม่ตรงกับหลักฐานการศึกษา 5. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 1 ฉบับ 6.ใบรับรองผู้สมัครเป็นนักศึกษา จำนวน 3 ฉบับ จากผู้รับรอง 3 คน (โดยผู้รับรองต้องไม่ใช่ บิดา มารดา พี่ น้อง หรือญาติใกล้ชิด) ปริญญาเอกหลักสูตรนานาชาติ เอกสารประกอบการสมัคร สามารถดาวน์โหลดได้ที่ http://www.hrd.nida.ac.th/phd-hodi/applicant.php?Page=8 ปริญญาเอกหลักสูตรสองภาษา เอกสารประกอบการสมัคร สามารถดาวน์โหลดได้ที่ http://hrd.nida.ac.th/hrd-phd/apply.php?htmlpage=10

โดย 2022-02-13 09:58:28

วิธีการรับสมัคร

หลักสูตรปริญญาโท สมัครได้ 2 วิธีค่ะ 1. สมัครออนไลน์ได้ที่ http://entrance.nida.ac.th หรือ 2. ยื่นใบสมัครได้ที่อาคารนราธิปพงศ์ประพันธ์ ชั้น 3 กองบริการการศึกษาค่ะ (ในกรณีที่สถาบันเปิดทำการปกติ) หลักสูตรปริญญาเอกนานาชาติ สามารถสมัครและส่งเอกสารประกอบการสมัครได้ที่ E-mail: phdshrd@nida.ac.th และชำระค่าสมัครได้ที่กองคลังชั้น 3 อาคารนราธิปพงศ์ประพันธ์ค่ะ (ในกรณีที่สถาบันเปิดทำการปกติ) หลักสูตรปริญญาเอกสองภาษา สามารถสมัครและส่งเอกสารประกอบการสมัครได้ที่ E-mail: hodishrd@nida.ac.th และชำระค่าสมัครได้ที่กองคลังชั้น 3 อาคารนราธิปพงศ์ประพันธ์ค่ะ (ในกรณีที่สถาบันเปิดทำการปกติ)

โดย 2022-02-13 09:56:03

การเรียนภาคสมทบ

ปริญญาโท • นักศึกษาสมทบ ได้แก่ นักศึกษาที่สถาบันรับขึ้นทะเบียนจากบุคคลหรือหน่วยงานขอส่งเข้าศึกษาในวิชาใดวิชาหนึ่งหรือหลายวิชาในหลักสูตร ตั้งแต่ระดับประกาศนียบัตรขึ้นไป โดยไม่มีสิทธิรับประกาศนียบัตรหรือปริญญา • โดยในการลงทะเบียนเข้าเรียนวิชาหนึ่งวิชาใดแต่ละภาคการศึกษา นักศึกษาสมทบจะต้องได้รับความเห็นชอบจากอาจารย์ผู้สอนวิชานั้นๆ และ/หรือคณบดี และสามารถโอนหน่วยกิตวิชาที่เรียนไปนับในหลักสูตรตอนเป็นนักศึกษาสามัญได้ค่ะ ปริญญาเอก ผู้สนใจเรียนภาคสมทบสามารถลงทะเบียนในรายวิชาที่ทางหลักสูตรเปิดสอนได้ โดยเมื่อเรียนรายวิชานั้นแล้ว สามารถโอนเกรดที่ได้มาเป็นเกรดในรายวิชาเมื่อสมัครเป็นนักศึกษา

โดย 2022-02-13 09:53:56

วันและเวลาเรียน

หลักสูตรปริญญาโท • ภาคปกติ เรียนวันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 09.00 - 16.00 น. ค่ะ • ส่วนภาคพิเศษ เรียนวันเสาร์ และ อาทิตย์ แบ่งเป็น 3 คาบ ดังนี้ค่ะ คาบที่ 1 เวลา 08.30 - 11.30 น. คาบที่ 2 เวลา 12:30-15:30 น. และ คาบที่ 3 เวลา 16:30-19:30 น. ค่ะ หลักสูตรปริญญาเอก เรียนวันเสาร์ และ วันอาทิตย์เวลา 09.00 - 16.00 น. ค่ะ

โดย 2022-02-13 09:53:13

จุดเด่นของแต่ละหลักสูตร

จุดเด่นแต่ละหลักสูตรของเรานะค่ะ จุดเด่นของปริญญาโท หลักสูตร HROD • เราเป็นหลักสูตรด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และองค์การ แห่งแรกของประเทศ • เน้นพัฒนาทักษะการเรียนรู้ วิธีการเรียนรู้ และการวิจัยเชิงปฏิบัติการ • ส่งเสริมการเรียนรู้ โดยการแบ่งปันประสบการณ์ของเครือข่ายนักพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และองค์การ ผ่านการสร้างและต่อยอดองค์ความรู้ พัฒนาความสามารถขององค์การ ควบคู่ไปกับคุณภาพชีวิตในการทำงานของบุคลากร • บูรณาการแนวคิดการพัฒนามนุษย์ จากปรัชญาของโลกตะวันตกและตะวันออก เข้าด้วยกันอย่างลงตัว จุดเด่นของปริญญาโท หลักสูตร LMI • มุ่งเน้นการเรียนการสอนใน 3 ประเด็น คือ การสร้างภาวะผู้นํา การบริหารจัดการนวัตกรรม และการจัดการความยั่งยืนในองค์การ • เน้นพัฒนาขีดความสามารถของภาวะผู้นำ • เน้นพัฒนาความรู้และทักษะความสามารถในการบริหารจัดการคนและองค์การ • การบริหารคุณค่า • การสร้างความแตกต่าง ความได้เปรียบ และความยั่งยืนขององค์การ ผ่านมุมมองความคิดสร้างสรรค์ที่แปลกใหม่อย่างมีประสิทธิภาพ จุดเด่นของปริญญาเอก หลักสูตรนานาชาติ • Our PhD program is designed for lecturers, researchers, and executives in organizations both in the public and private sectors, who need advanced knowledge in human resource and organization development. • The revised program aims to create highly competent graduates who are well-rounded, continuously self-developed, highly skillful in learning and adapting to change as well as ready to serve the society as good citizens. • Moreover, the revised program focuses more on developing graduates who are capable of producing practicable research contributing to both academia and advancement of the society. จุดเด่นของปริญญาเอก หลักสูตรสองภาษา • เป็นหลักสูตรใหม่ที่นำศาสตร์ของการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และละองค์การรวมเข้ากับนวัตกรรม • มุ่งเน้นการสร้างงานวิจัยที่เป็น Action Research อีกทั้งยังมีการพัฒนาหลักสูตรอย่างต่อเนื่องทั้งส่วนของนักศึกษาและคณาจารย์ผู้สอนในหลักสูตร

โดย 2022-02-13 09:52:02

ค่าใช้จ่ายแต่ละหลักสูตร

ค่าใช้จ่ายแต่ละหลักสูตร เข้าไปดูได้ที่ Link นี้เลยค่ะ ปริญญาโท หลักสูตร HROD (http://www.hrd.nida.ac.th/THWEB/upload/HROD-cost.pdf) ปริญญาโท หลักสูตร LMI (http://www.hrd.nida.ac.th/shrdbackend/th/upload/1585760481_LMI_Cost.pdf) ปริญญาเอก หลักสูตรนานาชาติ http://www.hrd.nida.ac.th/shrdbackend/phd/upload/ 1571714822_Tuition%20Fee%202020.pdf ปริญญาเอก หลักสูตรสองภาษา http://www.hrd.nida.ac.th/phd-hodi/applicant.php?Page=4

โดย 2022-02-13 09:51:25

หลักสูตรมีอะไรบ้าง

คณะเราเปิดสอนทั้งหมด 4 หลักสูตร ดังนี้ค่ะ ปริญญาโท 1. หลักสูตรวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และองค์การ 2. หลักสูตรการจัดการมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาวะผู้นํา การจัดการและนวัตกรรม ปริญญาเอก 1. หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และองค์การ (หลักสูตรนานาชาติ) 2. หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมการพัฒนามนุษย์และองค์การ (หลักสูตรสองภาษา) สนใจหลักสูตรของเราเชิญเข้าดูได้ที่ Link นี้ได้เลยค่ะ หลักสูตรปริญญาโท (http://www.hrd.nida.ac.th/THWEB/course-master.php) หลักสูตรปริญญาเอก (http://www.hrd.nida.ac.th/THWEB/course-doctor.php

โดย 2022-02-13 09:49:59

Back to Top