Home page
Follow us!
Add Friend
Youtube

รับสมัครนักศึกษาสมทบ


การรับสมัครนักศึกษาสมทบ

คณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

นักศึกษาสมทบ คือ นักศึกษาที่สถาบันรับขึ้นทะเบียนจากบุคคล หรือ หน่วยงานขอส่งเข้าศึกษาในวิชาใดวิชาหนึ่งหรือหลายวิชาในหลักสูตร โดยไม่มีสิทธิรับประกาศนียบัตรหรือปริญญา (สามารถขอรับใบรับรองจากสถาบันได้ค่ะ) สามารถลงทะเบียนได้ทั้งแบบ Credit (มีรายงานผลการเรียนเป็นเกรด) เเละ Audit (ไม่มีรายงานผลการเรียนเป็นเกรด)

ค่าใช้จ่าย

ปริญญาโท ปริญญาเอก (นานาชาติ / สองภาษา)
ภาคปกติ (เรียนวันจันทร์-ศุกร์เวลาราชการ) ภาคพิเศษ (เรียนวันเสาร์-อาทิตย์) เรียนวันเสาร์-อาทิตย์
 1. ค่าบำรุงสถาบัน  4,000  1. ค่าบำรุงสถาบัน   4,000  1. ค่าบำรุงสถาบัน  4,000
 2. ค่าบริการเทคโนโลยี 700  2. ค่าบริการเทคโนโลยี 700  2. ค่าบริการเทคโนโลยี 1,000
 3. ค่าบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ (ห้องสมุด) 600  3. ค่าบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ (ห้องสมุด) 600  3. ค่าบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ (ห้องสมุด) 1,000
 

เริ่ม ประกาศ 2 ก.ย. 2562 | ประกาศสิ้นสุด 31 ธ.ค. 2564
Back to Top