Home page
Follow us!
Add Friend
Youtube

ผลการสอบคุณสมบัติ (Qualifying Examination) ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2566


ผลการสอบคุณสมบัติ (Qualifying Examination) ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2566

       Student ID No.                  ผลการสอบ            
6310632001 Download
6310632005 Download
6410632001 Download
6410632002 Download
6410632005 Download
6410632006 Download
6410632008 Download
6510632001 Download

กรุณาตรวจสอบรหัสผ่านในการเปิดไฟล์ใน e-mail ของนักศึกษาที่ได้แจ้งกับคณะ

เริ่ม ประกาศ 3 ต.ค. 2566 | ประกาศสิ้นสุด 30 พ.ย. 2566
Back to Top