Home page
Follow us!
Add Friend
Youtube

ผลการทดสอบวัดระดับพื้นฐานความรู้ภาษาอังกฤษ


enlightenedผลการทดสอบวัดระดับพื้นฐานความรู้ภาษาอังกฤษ หลักสูตร HROD ภาคพิเศษ รุ่น 22

enlightenedผลการทดสอบวัดระดับพื้นฐานความรู้ภาษาอังกฤษ หลักสูตร LMI ภาคพิเศษ รุ่น 4

กรุณาตรวจสอบรหัสผ่านในการเปิดไฟล์ใน e-mail ของนักศึกษาที่ได้แจ้งกับคณะ

เริ่ม ประกาศ 30 พ.ค. 2566 | ประกาศสิ้นสุด 15 มิ.ย. 2566
Back to Top