Home page
Follow us!
Add Friend
Youtube

ผลการสอบประมวลความรู้


ผลการสอบประมวลความรู้ คร้้งที่  1/2566 หลักสูตร HROD

ผลการสอบประมวลความรู้ คร้้งที่  1/2566 หลักสูตร LMI

กรุณาตรวจสอบรหัสผ่านในการเปิดไฟล์ใน e-mail ของนักศึกษาที่ได้แจ้งกับคณะ

เริ่ม ประกาศ 28 เม.ย. 2566 | ประกาศสิ้นสุด 7 พ.ค. 2566
Back to Top