Home page
Follow us!
Add Friend
Youtube

ปริญญาโท

ปริญญาโท HROD

ชื่อหลักสูตร
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และองค์การ
Master of Science Program in Human Resource and Organization Development

ชื่อปริญญา
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และองค์การ)
Master of Science (Human Resource and Organization Development)
วท.ม. (การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และองค์การ)
M.S. (Human Resource and Organization Development)

อาชีพที่สามารถประกอบได้ หลังสําเร็จการศึกษา

 • นักบริหารงานทรัพยากรมนุษย์และองค์การในภาครัฐและภาคเอกชน
 • อาจารย์ นักวิชาการด้านทรัพยากรมนุษย์และองค์การ
 • บุคลากรและผู้บริหารในหน่วยงานราชการหรือสถานประกอบการ โรงงานอุตสาหกรรมต่างๆ
 • เจ้าของธุรกิจ
 • อาชีพอิสระอื่นๆ
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

ปริญญาโท LMI

ชื่อหลักสูตร
หลักสูตรการจัดการมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาวะผู้นํา การจัดการและนวัตกรรม
Master of Management (Leadership, Management and Innovation)

ชื่อปริญญา
การจัดการมหาบัณฑิต (ภาวะผู้นํา การจัดการ และนวัตกรรม)
Master of Management (Leadership, Management and Innovation)
กจ.ม. (ภาวะผู้นํา การจัดการ และนวัตกรรม)
M.M. (Leadership, Management and Innovation)

มุ่งเน้นการเรียนการสอนใน 3 ประเด็น คือ การสร้างภาวะผู้นํา การบริหาร จัดการนวัตกรรม และการจัดการความยั่งยืน หลักสูตรน้ีเน้นการพัฒนาผู้นํา ท่ีมีความรู้ความสามารถในการบริหารจัดการ การบริหารคุณค่า การสร้างความแตกต่าง ความได้เปรียบและความยั่งยืนให้แก่องค์การ


อาชีพที่สามารถประกอบได้ หลังสําเร็จการศึกษา

 • อาจารย์และนักวิชาการ
 • ที่ปรึกษา
 • นักพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
 • นักพัฒนาองค์การ
 • นักพัฒนาระบบ
 • ผู้บริหาร
 • นวัตกร
 • ผู้ประกอบการ


อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม
Back to Top