Home page
Follow us!
Add Friend
Youtube

ผลงานวิชาการ
นักปกครองระดับสูง (นปส.)
รุ่นที่ 70

จัดประชุม อบรม สัมมนา บรรยาย

 • 2043
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ไปสู่องค์การยุคใหม่
รุ่นที่ 34

จัดประชุม อบรม สัมมนา บรรยาย

 • 2043
ประสบการณ์เรียนรู้ในระดับอุดมศึกษาที่เกี่ยวกับผลลัพธ์ด้านจิตพลังจริยธรรมในนักศึกษาปริญญาตรี

 • 2042
 • รองศาสตราจารย์ บังอร โสฬส
การจัดทำโครงสร้างเงินเดือน

เป็นกรรมการ/ที่ปรึกษาวิชาการ

 • 2042
 • กัลยาณี เสนาสุ
การสำรวจความผูกพันของบุคลากร
: PTTEP Employee Engagement (Pulse Survey)

เป็นกรรมการ/ที่ปรึกษาวิชาการ

 • 2042
 • จิรประภา อัครบวร
ศาสตร์และศิลป์การเจรจาต่อรองอย่างเหนือชั้น

เป็นกรรมการ/ที่ปรึกษาวิชาการ

 • 2042
 • วาสิตา บุญสาธร
PASSION FOR ULTIMATE SUCCESS

เป็นกรรมการ/ที่ปรึกษาวิชาการ

 • 2042
 • วาสิตา บุญสาธร
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ไปสู่องค์การยุคใหม่
รุ่นที่ 26

จัดประชุม อบรม สัมมนา บรรยาย

 • 2042
ปัจจัยเสริมสร้างความมุ่งมั่นและพลังขับเคลื่อนในการทำงานจิตอาสา
ของพนักงานในองค์การไทย

การประชุมวิชาการระดับชาติในวันคล้ายวันสถาปนา สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ประจาปี 2558

 • 2042
 • รองศาสตราจารย์ วาสิตา บุญสาธร
 • ระดับชาติ
การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ที่สมดุลยั่งยืนด้วยกระบวนการถ่ายทอดทางสังคมในองค์การ

การประชุมวิชาการระดับชาติในวันคล้ายวันสถาปนา สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ประจาปี 2558) จัดโดย: สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

 • 2042
 • รองศาสตราจารย์ บังอร โสฬส
 • ระดับชาติ

(จำนวน : 158 หน้า จาก 1573 รายการ)

Back to Top