Home page
Follow us!
Add Friend
Youtube

ข่าว และ กิจกรรม

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และองค์การ ภาคพิเศษ

หลักสูตร HROD | หลักสูตร LMI

  • 29 เม.ย. 2565

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และองค์การ

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และองค์การ (HROD)

  • 27 ก.ค. 2565

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมการพัฒนามนุษย์และองค์การ (HODI)

  • 7 ต.ค. 2565

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมการพัฒนามนุษย์และองค์การ (HODI)

  • 29 พ.ย. 2565

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และองค์การ


(จำนวน : 12 หน้า จาก 119 รายการ)

Back to Top