Home page
Follow us!
Add Friend
Youtube

รับสมัครเข้าศึกษาต่อปริญญาโท และปริญญาเอก New

ปริญญาโท 1) การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และองค์การ 2) ภาวะผู้นำ การจัดการ และนวัตกรรม **ปริญญาเอก 1)การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และองค์การ (International Program) 2) นวัตกรรมการพัฒนามนุษย์และองค์การ (Thai -English Program)

  • 29 ส.ค. 2565

ปฏิทินสอบประมวลความรู้ ประจำปี พ.ศ. 2565

หลักสูตร HROD และ หลักสูตร LMI

  • 7 ก.พ. 2565

แนวปฏิบัติการลงทะเบียนวิชาการค้นคว้าอิสระของนักศึกษา

หลักสูตรการจัดการมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาวะผู้นำ การจัดการ และนวัตกรรม


อ่านหัวข้อทั้งหมด


SHRD Blueprint New

เป็นผู้นำวิชาการด้านการพัฒนาคนและองค์การ เพื่อมุ่งสู่ความยั่งยืน

  • 29 ก.ย. 2565

อ่านหัวข้อทั้งหมด


แบบฟอร์ม New

แบบฟอร์ม แบบคำร้อง เพื่อขอเอกสารสำคัญต่าง ๆ

  • 23 ส.ค. 2562

อ่านหัวข้อทั้งหมด


Back to Top