Home page
Follow us!
Add Friend
Youtube

มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโรค COVID-19

แนวปฏิบัติในการจัดการเรียนการสอน คณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ตามแนวทางประกาศสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ เรื่อง มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโรค COVID-19 (ฉบับที่ 2)


โครงการสนับสนุนทุนเพื่อกิจกรรมทางการศึกษา

คณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์อ่านหัวข้อทั้งหมด


ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือก หลักสูตร HROD ภาคพิเศษ รุ่นที่ 19 New

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเป็นนักศึกษาสามัญ หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และองค์การ ภาคพิเศษ รุ่นที่ 19 ปีการศึกษา 2563 (ครั้งที่ 2)


รับสมัครออนไลน์เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโท

หลักสูตรภาวะผู้นํา การจัดการและนวัตกรรม รับสมัครออนไลน์ถึงวันที่ 19 มิถุนายน 2563

  • 16 มี.ค. 2563

รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกเป็นนักศึกษา ภาคปกติ (ครั้งที่ 2/2563)

หลักสูตรการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และองค์การ และ หลักสูตรภาวะผู้นํา การจัดการและนวัตกรรม
อ่านหัวข้อทั้งหมด


แบบฟอร์ม New

นักศึกษาสามารถดาวน์โหลดเอกสารสำคัญได้จากลิงค์ด้านล่าง

  • 23 ส.ค. 2562


อ่านหัวข้อทั้งหมด


Back to Top