Home page
Follow us!
Add Friend
Youtube

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบแข่งขันเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว New

ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา ระดับปฏิบัติการ สังกัดสำนักงานเลขานุการคณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์


หนังสือ HR in The Digital era

หนังสือ \"งานทรัพยากรมนุษย์ในยุคดิจิทัล\"


โครงการสนับสนุนทุนเพื่อกิจกรรมทางการศึกษา

คณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์


อ่านหัวข้อทั้งหมด


ผลการสอบประมวลความรู้ ครั้งที่ 3/2564 New

หลักสูตร HROD และ หลักสูตร LMI

  • 8 ต.ค. 2564

รับสมัครเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโท ปีการศึกษา 2565

สาขาวิชาการพัฒนาทรัพยากรมนุษยและองค์การ

  • 28 ก.ย. 2564

ผลการสอบคุณสมบัติ (Qualifying Examination) ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2564

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมการพัฒนามนุษย์และองค์การ

  • 4 ต.ค. 2564

ปฏิทินการสอบประมวลความรู้ ประจำปี 2564

หลักสูตร HROD และ หลักสูตร LMI

  • 4 ก.พ. 2564

อ่านหัวข้อทั้งหมด


แบบฟอร์ม New

แบบฟอร์ม แบบคำร้อง เพื่อขอเอกสารสำคัญต่าง ๆ

  • 23 ส.ค. 2562

อ่านหัวข้อทั้งหมด


Back to Top