Home page
Follow us!
Add Friend
Youtube

HROD TALK #148 Future-ready Strategic HR Business Partner New

วันที่พฤหัสบดีที่ 2 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 14.30 - 16.30 น. เสวนาออนไลน์ผ่าน ZOOM


โครงการสนับสนุนทุนเพื่อกิจกรรมทางการศึกษา

คณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์


อ่านหัวข้อทั้งหมด


รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกเป็นนักศึกษา ภาคพิเศษ ปีการศึกษา 2566 (ครั้งที่ 1) New

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และองค์การ


รับสมัครเข้าศึกษาต่อปริญญาโท และปริญญาเอก

ปริญญาโท 1) การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และองค์การ 2) ภาวะผู้นำ การจัดการ และนวัตกรรม **ปริญญาเอก 1)การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และองค์การ (International Program) 2) นวัตกรรมการพัฒนามนุษย์และองค์การ (Thai -English Program)

  • 29 ส.ค. 2565

แนวปฏิบัติการลงทะเบียนวิชาการค้นคว้าอิสระของนักศึกษา

หลักสูตรการจัดการมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาวะผู้นำ การจัดการ และนวัตกรรม


อ่านหัวข้อทั้งหมด


Back to Top