Home page
Follow us!
Add Friend
Youtube

ผลิ-ดอก-ออก-Tools

ผลิดอก ออก Tools 5 เครื่องมือ (INTEGRATED MODEL)ที่ยกระดับและพัฒนาประสิทธิภาพในการทำงานให้องค์กรของคุณ


โครงการสนับสนุนทุนเพื่อกิจกรรมทางการศึกษา

คณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์


อ่านหัวข้อทั้งหมด


รับสมัครเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโท และระดับปริญญาเอก New

ปริญญาโท สาขาวิชาการพัฒนาทรัพยากรมนุษยและองค์การ ปริญญาเอก สาขาวิชาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และองค์การ (International Program) และ สาขาวิชานวัตกรรมการพัฒนามนุษย์และองค์การ (Thai -English Program)

  • 1 ต.ค. 2563

ปฏิทินการสอบประมวลความรู้ ประจำปี 2564

หลักสูตร HROD และ หลักสูตร LMI

  • 4 ก.พ. 2564

รับสมัครนักศึกษาสมทบ

นักศึกษาที่สถาบันรับขึ้นทะเบียนจากบุคคล หรือ หน่วยงานขอส่งเข้าศึกษาในวิชาใดวิชาหนึ่งหรือหลายวิชาในหลักสูตร โดยได้รับใบรับรองจากสถาบัน แต่ไม่มีสิทธิรับประกาศนียบัตรหรือปริญญา

  • 2 ก.ย. 2562

แนวปฏิบัติการลงทะเบียนวิชาการค้นคว้าอิสระของนักศึกษา

หลักสูตรการจัดการมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาวะผู้นำ การจัดการ และนวัตกรรม


อ่านหัวข้อทั้งหมด


แบบฟอร์ม New

แบบฟอร์ม แบบคำร้อง เพื่อขอเอกสารสำคัญต่าง ๆ

  • 23 ส.ค. 2562

อ่านหัวข้อทั้งหมด


Back to Top