Home page
Follow us!
Add Friend
Youtube

ข่าว และ กิจกรรม

หลักสูตรการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และองค์การ

หลักสูตร HROD และ หลักสูตร LMI

  • 6 ส.ค. 2564

ภาคพิเศษ รุ่นที่ 4 ปีการศึกษา 2563 (ครั้งที่ 3 และ ครั้งที่ 4)

  • 24 ก.ค. 2563

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมการพัฒนามนุษย์และองค์การ กรณีทุนส่งเสริมการศึกษา ปีการศึกษา 2562

  • 6 พ.ค. 2562

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และองค์การ ภาคพิเศษ รุ่นที่ 18 ปีการศึกษา 2562 (ครั้งที่ 1 และ 2)

  • 10 พ.ค. 2562

Ph.D. in Human Resource and Organization Development (International Program) and Ph.D. in Human Resource and Organization Development (International Program)

  • 13 พ.ค. 2562

ประกาศผลการสอบประมวลความรู้ หลักสูตร HROD ครั้งที่ 2/2562 และหลักสูตร LMI ครั้งที่ 1/2562

  • 30 ก.ค. 2562

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมการพัฒนามนุษย์และองค์การ

  • 2 ต.ค. 2563

หลักสูตร HROD ครั้งที่ 3/2562 และ หลักสูตร LMI ครั้งที่ 2/2562

  • 7 ต.ค. 2562

(จำนวน : 12 หน้า จาก 119 รายการ)

Back to Top