Home page
Follow us!
Add Friend
Youtube

ข่าว และ กิจกรรม

คณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ กับสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ประจำปีการศึกษา 2563

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมการพัฒนามนุษย์และองค์การ

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และองค์การ และ หลักสูตรการจัดการมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาวะผู้นํา การจัดการและนวัตกรรม

นักศึกษาที่สถาบันรับขึ้นทะเบียนจากบุคคล หรือ หน่วยงานขอส่งเข้าศึกษาในวิชาใดวิชาหนึ่งหรือหลายวิชาในหลักสูตร โดยได้รับใบรับรองจากสถาบัน แต่ไม่มีสิทธิรับประกาศนียบัตรหรือปริญญา

  • 2 ก.ย. 2562

หลักสูตร HROD และ หลักสูตร LMI

  • 2 ส.ค. 2564

หลักสูตร HROD และ หลักสูตร LMI

  • 7 ก.พ. 2565

(จำนวน : 12 หน้า จาก 119 รายการ)

Back to Top