Home page
Follow us!
Add Friend
Youtube

ปริญญาโท - LMI

หลักสูตรการจัดการมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาวะผู้นำ การจัดการและ นวัตกรรม
Master of Management Program in Leadership, Management and Innovation

หลักสูตรการจัดการมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาวะผู้นำ การจัดการและ นวัตกรรม           

 

มุ่งเน้นการเรียนการสอนใน 3 ประเด็น คือ การสร้างภาวะผู้นํา การบริหาร จัดการนวัตกรรม และการจัดการความยั่งยืน หลักสูตรน้ีเน้นการพัฒนาผู้นํา ท่ีมีความรู้ความสามารถในการบริหารจัดการ การบริหารคุณค่า การสร้างความแตกต่าง ความได้เปรียบและความยั่งยืนให้แก่องค์การ

การจัดการศึกษา

ภาคต้น เดือนสิงหาคม–ธันวาคม

ภาคปลาย เดือนมกราคม–พฤษภาคม

ภาคฤดูร้อน เดือนมิถุนายน – กรกฎาคม

 

คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา

 • 1. สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาใดสาขาหนึ่ง จากสถาบันการศึกษาที่ได้รับการรับรองจากสํานักงาน คณะกรรมการอุดมศึกษา (สกอ.) หรือสํานักงาน คณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) หรือองค์กร ที่มีมาตรฐานให้การรับรองหรือมีวิทยฐานะ ที่สภาสถาบันอนุมัติให้เข้าเป็นนักศึกษา
 • 2. ประสบการณ์ทํางานให้เป็นไปตามประกาศของสถาบัน
 • 3. ผ่านการคัดเลือกตามเกณฑ์ของสถาบัน โดยสอบข้อเขียนและ/หรือสอบสัมภาษณ์ อาจารย์และนักวิชาการ ที่ปรึกษา นักพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ นักพัฒนาองค์การ นักพัฒนาระบบ ผู้บริหาร
 

อาชีพที่สามารถประกอบได้ หลังสําเร็จการศึกษา

 • อาจารย์และนักวิชาการ
 • ที่ปรึกษา
 • นักพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
 • นักพัฒนาองค์การ
 • นักพัฒนาระบบ
 • ผู้บริหาร
 • นวัตกร
 • ผู้ประกอบการ
 

โครงสร้างหลักสูตร

แผน ก แบบ ก2 36 หน่วยกิต

ศึกษารายวิชา 24 หน่วยกิต
และวิทยานิพนธ์ 12 หน่วยกิต

แผน ข 36 หน่วยกิต

ศึกษารายวิชา 33 หน่วยกิต
และค้นคว้าอิสระ 3 หน่วยกิต

Banner
 
Banner
 

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

รศ. ดร. จุฑามาศ แก้วพิจิตร
รศ. ดร. สมบัติกุสุมาวลี
ผศ. ดร. วุฒิไกร งามศิริจิตต์

อาจารย์ประจําหลักสูตร

 • ศ.ดร.ชาติชาย ณ เชียงใหม่
 • ศ.ดร.บุษยา วีรกุล
 • รศ.ดร.วิชัย อุตสาหจิต
 • รศ.ดร.นันทา สู้รักษา
 • รศ.ดร.วาสิตา บุญสาธร
 • ผศ.ดร.อรนุช พฤฒิพิบูลธรรม
 • อ.ดร.ดาวิษา ศรีธัญรัตน์
 • ศ.ดร.กัลยาณีเสนาสุ
 • รศ.ดร.จิรประภา อัครบวร
 • รศ.ดร.บังอร โสฬส
 • รศ.ดร.ชัยยุทธ ชิโนกุล
 • ผศ.ดร.บุษกร วัชรศรีโรจน์
 • อ.ใจชนก ภาคอัต
 • อ.ดร.บงกช เจนจรัสสกุล

 ค่าใช้จ่ายในการศึกษา

Back to Top