Home page
Follow us!
Add Friend
Youtube

ข่าว และ กิจกรรม

กรณีสถานการณ์ไม่ปกติอันเนื่องมาจากภาวะการแพร่ระบาดของเชื้อโรค COVID-19

หลักสูตรภาวะผู้นํา การจัดการและนวัตกรรม รับสมัครออนไลน์ถึงวันที่ 19 มิถุนายน 2563

  • 16 มี.ค. 2563

หลักสูตรการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และองค์การ และ หลักสูตรภาวะผู้นํา การจัดการและนวัตกรรม

นักศึกษาปริญญาโท หลักสูตร HROD และ หลักสูตร LMI

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และองค์การ

คณะฯ จะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเป็นนักศึกษา หลักสูตรการจัดการมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาวะผู้นำ การจัดการ เเละนวัตกรรม ภาคพิเศษ รุ่นที่ 3 ปีการศึกษา 2562 ในวันศุกร์ที่ 17 พฤษภาคม 2562 เวลา 13.00 น.

  • 10 พ.ค. 2562

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมการพัฒนามนุษย์และองค์การ

  • 10 ก.ค. 2562

กรุณาตรวจสอบรหัสผ่านในการเปิดไฟล์ใน e-mail ของนักศึกษาที่ได้แจ้งกับคณะ

หลักสูตรการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และองค์การ


(จำนวน : 12 หน้า จาก 119 รายการ)

Back to Top