Home page
Follow us!
Add Friend
Youtube

ผลการสอบประมวลความรู้ ครั้งที่ 2/2565 (เพิ่มเติม) และผลการสอบปากเปล่า ครั้งที่ 2 (เพิ่มเติม)


ผลการสอบประมวลความรู้ ครั้งที่ 2/2565 หลักสูตร HROD (เพิ่มเติม)

ผลการสอบปากเปล่า ครั้งที่ 2/2565 หลักสูตร HROD (เพิ่มเติม)

กรุณาตรวจสอบรหัสผ่านในการเปิดไฟล์ใน e-mail ของนักศึกษาที่ได้แจ้งกับคณะ

เริ่ม ประกาศ 3 ต.ค. 2565 | ประกาศสิ้นสุด 31 ต.ค. 2565
Back to Top