Home page
Back

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมการพัฒนามนุษย์และองค์การ
Doctor of Philosophy Program in Human and Organization Development Innovation

 • HOME - INSTRUCTOR /
team

รศ.ดร. กฤตกร นวกิจไพฑูรย์

 • PhD. (Labor Relations) Michigan State University, USA
 • M.S. (Labor Economics) Michigan State University, USA
 • M.S. (Policy Economics) University of Illinois at Urbana – Champaign, USA
 • วศ.บ. (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 • ความเชี่ยวชาญ:
 • Labor Economics
 • Labor Relations
 • Human Resource Management
 • Chinese Labor Market
 • ประสบการณ์: เคยทำงานเป็นอาจารย์ประจำสาขาแรงงานสัมพันธ์ (Labor Relations) ที่คณะแรงงานและทรัพยากรณ์มนุษย์ มหาวิทยาหลัยเหรินมิน (Renmin University of China) ณ กรุงปักกิ่ง ประเทศจีน เป็นเวลา 6 ปี
 • ปัจจุบัน เป็นอาจารย์ประจำคณะพัฒนาทรัพยากรณ์มนุษย์มีความสนใจในงานวิจัยทางด้านแรงงานสัมพันธ์ สหภาพแรงงาน ตลาดแรงงานและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของประเทศไทยและจีน
team

อ.ดร. ก่อเกียรติ์ มหาวีรชาติกุล

 • บธ.บ. (ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • MBA (Management, International program) Shinawatra University
 • MSc (Applied Positive Psychology) University of East London
 • Ph.D. (Human Resource and Organization Development, International Program), National Institute of Development Administration

 • ความเชี่ยวชาญ:
 • Positive organizational psychology
 • Leadership
 • Human resource development
team

ศ.ดร. กัลยาณี เสนาสุ

 • Ph.D. (Public Policy Analysis - Economics) University of Illinois, USA
 • M.A. (Economics) University of Illinois, USA
 • เศรษฐศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง
 • วิทยาศาสตรบัณฑิต (สาธารณสุขศาสตร์) มหาวิทยาลัยมหิดล

 • ความเชี่ยวชาญ:
 • มีความเชี่ยวชาญในการให้คำปรึกษาด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์และการพัฒนาองค์การ การสอน การทำวิจัย รวมทั้งการบริหารจัดการระบบงานขององค์การทั้งในภาคราชการและภาคเอกชน
 • มีประสบการณ์อย่างกว้างขวางทางด้านการบริหารและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ โดยครอบคลุมทั้งการจัดทำ Competency Model การวิเคราะห์งาน การวางแผนอัตรากำลัง การสรรหาและคัดเลือกพนักงาน การฝึกอบรมและพัฒนา การบริหารผลการปฏิบัติงาน การบริหารค่าตอบแทน การพัฒนาสายอาชีพ และการบริหารคนเก่ง (Talent Management)
 • มีความเชี่ยวชาญการวิจัยทางด้านความสุขที่ยั่งยืน คุณภาพชีวิต เศรษฐกิจพอเพียง ความรับผิดชอบในสังคม การบริหารทรัพยากรมนุษย์ และการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
team

ศ.ดร. จิรประภา อัครบวร

 • Ph.D. Human Resource Development, University of Minnesota
 • M.S. Human Resource Development, Pittsburg State University
 • ศศ.บ. จิตวิทยา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

 • ความเชี่ยวชาญ:
 • การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
 • การพัฒนาองค์การ
 • การบริหารผลการปฏิบัติงาน
 • HR Audit
 • การวินิจฉัยองค์การ Nine Cells
 • การสำรวจความผูกพัน Emo-meter
 • การจัดทำแผนกลยุทธ์ด้านงานทรัพยากรมนุษย์
 • อาจารย์ประจำคณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2537 สอนวิชาด้านการพัฒนาองค์การ (Organization Development) การบริหารผลการปฏิบัติงาน (Performance Management) และ การเป็นที่ปรึกษามืออาชีพในงานพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และองค์การ
 • 2556, 2560 รางวัลบทความวิจัยดีเด่นจาก Business and International Conference (BAI)
 • ได้รับเลือกให้เป็นอาจารย์ราชพฤกษ์ (อาจารย์ดีเด่นด้านการสอน) ในปีพ.ศ. 2557
 • ด้านการวิจัยมีผลงานวิจัยด้าน HR Trends in Thailand และ in ASEAN โดยมีการจัดทำทุก ๆ 2 ปี
 • งานที่ปรึกษาเป็นที่ปรึกษาด้านทรัพยากรมนุษย์ให้กับหน่วยงานภาครัฐ เอกชน รัฐวิสาหกิจ
 • เคยดำรงตำแหน่งคณบดีของคณะ พ.ศ. 2546-2548 และ พ.ศ. 2550-2553 และเคยดำรงตำแหน่งผู้ช่วยอธิการบดีด้านพัฒนาคุณภาพ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายงานทรัพยากรมนุษย์
 • ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง คณบดีคณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
 • จากการศึกษา การวิจัยและการปฎิบัติในฐานะหัวหน้าโครงการ บรรณาธิการของรศ. ดร.จิรประภา อัครบวร จนเป็นผลงานที่ถูกรวบรวมเป็นหนังสือดังนี้
team

รศ.ดร. จุฑามาศ แก้วพิจิตร

 • Ph.D. Human Resource Development and Adult Learning Virginia Polytechnic Institute and State University
 • M.A. Human Resources Development and Management Webster University
 • ร.บ. การปกครอง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 • ความเชี่ยวชาญ:
 • Happy Workplace
 • Initiate, Plan, Design, Monitor HROD Project
 • Learning Design, Passion in Organization,
 • Green Organization
 • Development Strategies in the Workplace
 • Fear Trust and Stress
team

รศ.ดร. ชัยยุทธ ชิโนกุล

 • พธ.ด. รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ-ราชวิทยาลัย
 • MBA. Business Administration Central Missouri State University
 • พศ.ม. บุคลากร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • พศ.บ. การตลาด จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • ปริญญาบัตร ปรอ. วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร

 • ความเชี่ยวชาญ:
 • Strategic Management
 • Marketing Strategy
team

ศ.เกียรติคุณ ดร. ชาติชาย ณ เชียงใหม่

 • ปริญญาเอก - Ph.D. (Political Science) University of Wisconsin-Madison, USA.
 • ปริญญาโท - M.A. (Political Science) University of Wisconsin-Madison, USA.
 • ร.ม. (การปกครอง) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • ปริญญาตรี - ศศ.บ. (รัฐศาสตร์) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

 • ความเชี่ยวชาญ:
 • Creating Intelligence Organization
 • Leading Change in Organization
 • Innovative Organization
 • Good Governance
 • Management
team

รศ.ดร. ดาวิษา ศรีธัญรัตน์

 • ปริญญาเอก - Ph.D. (Human Resource and Organization Development, International Program), NIDA
 • ปริญญาโท - M.Sci. (Honour), School of HRD, NIDA
 • ปริญญาตรี - B.A. (First-class honour), Faculty of Arts, Chulalongkorn University

 • ความเชี่ยวชาญ:
 • Evaluation in HRD
 • Quality Development/Assurance in
 • Higher Education
 • Epistemology and Inquiry in HROD
 • มีประสบการณ์ในด้าน HR and OD Practitioner, HR system development Consultant และ Trainer for HR and non-HR และมีความสนใจในด้านกีฬา ได้แก่ SCUBA diving, Clay target shooting Extreme sports & Outdoor activities
team

รศ.ดร. นันทา สู้รักษา

 • Ed.D. Counselor Education Texas Southern University
 • กศ.ม. จิตวิทยาพัฒนาการ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
 • M.Ed. (Developmental Psychology)
 • วท.บ. การพยาบาลและผดุงครรภ์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

 • ความเชี่ยวชาญ:
 • Psychological Assessment for HRD Recruitment
team

อ.ดร. บงกช เจนจรัสสกุล
Bongkot Jenjarrussakul

 • ปริญญาเอก - Doctor of Philosophy in the field of Information Science and Technology, The University of Tokyo, Japan
 • ปริญญาโท - M.S. Information Science and Technology, Information and Communication Engineering , The University of Tokyo, Japan
 • ปริญญาตรี - Bachelor of Engineering (Information Engineering) King Mongkut’s Institute of Technology Ladkrabang

 • ความเชี่ยวชาญ:
 • Data Security
 • Information System and Security Management
 • Innovative and Systematic Thinking
 • มีความสนใจเกี่ยวกับเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้ในงานบริหารทรัพยากรมนุษย์และองค์การ รวมทั้งแนวทางการจัดการและบริหารที่นำไปสู่การตระหนักรู้และเท่าทันในเรื่องเทคโนโลยีของบุคลากร
 • เคยทำงานเกี่ยวกับธรรมาภิบาลด้านไอที ( IT Governance) โดยเน้นในส่วนของนโยบายและแนวทางจัดการด้านความปลอดภัยของระบบไอที (Information security) ในบริษัทญี่ปุ่น และเคยเป็นนักพัฒนาซอฟแวร์ รวมทั้งเคยร่วมในทีมปรับปรุงกระบวนการทำงานและการพัฒนาซอฟแวร์ให้กับบริษัทชั้นนำในอุตสาหกรรมยานยนต์จากญี่ปุ่นอีกด้วย
team

รศ.ดร. บุษกร วัชรศรีโรจน์

 • ปริญญาเอก - Ph.D. Management of Technology Asian Institute of Technology
 • ปริญญาโท - MBA. Finance and Investment The George Washington University
 • ปริญญาตรี - สต.บ. การประมวลผลข้อมูลด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 • ความเชี่ยวชาญ:
 • Strategic Human Resource Management/Development
 • Strategic Organizational Culture Management
 • Operational Risk Management
 • Strategic Leadership
 • Advanced Customer/Employee Survey
 • Strategic Human Resource Management/Development, Strategic Organizational Culture Management, Operational Risk Management, Strategic Leadership, Advanced Customer/Employee Survey
team

ศ.ดร. บุษยา วีรกุล

 • ปริญญาเอก - Ph.D. Education University of Minnesota
 • ปริญญาโท - ME.d. Agricultural Education University of Minnesota
 • ปริญญาตรี - สพ.บ. สัตวแพทย์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 • ความเชี่ยวชาญ:
 • CSR
 • Ethics
 • Good Governance
 • Leadership
 • - Quality of Work Life
team

อ.ดร. พนาสิน จึงสวนันทน์

 • ปริญญาเอก - Doctor of Philosophy (Technopreneurship and Innovation Management), Chulalongkorn University
 • ปริญญาโท - Master of Science, University of Warwick, United Kingdom
 • ปริญญาโท - วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • ปริญญาตรี - วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 • ความเชี่ยวชาญ:
 • Technology and Innovation Management
 • Decision Science and Operation Management
 • Project Management
 • Leadership
 • Entrepreneurship
 • Learning Organization & Knowledge Management
team

ผศ.ดร. ภาวิณี เพชรสว่าง

 • ปริญญาเอก - Doctoral of Philosophy in Business Administration (Human Resource Development),
 • University of Tennessee (Knoxville), Tennessee, USA
 • ปริญญาโท - วท.ม. (การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และองค์การ) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
 • ปริญญาตรี - วท.บ. (จิตวิทยาอุตสาหกรรม) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

 • ความเชี่ยวชาญ:
 • Human Resource Management, Human Resource Development, Workplace Spirituality, Mindfulness and Engagement.
 • ประสบการณ์:
 • งานสอนป.ตรี โท และเอกมามากกว่า 15 ปี
 • งานบรรยายและที่ปรึกษาในองค์การภาครัฐ และเอกชนในขอบข่ายของการจัดการทรัพยากรมนุษย์ การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ การสื่อสาร และภาวะผู้นำ
 • ปัจจุบัน เป็นอาจารย์ประจำคณะฯ สอนวิชาการจัดการฝึกอบรมและพัฒนา วิจัยเชิงคุณภาพ บรรยายและทำ project ในขอบข่ายของ HRM & HRD
team

รศ.ดร. วาสิตา บุญสาธร

 • ปริญญาเอก - Ph.D. Communication Arts and Sciences The Pennsylvania State University
 • ปริญญาโท - M.A. Speech Communication The Pennsylvania State University
 • ปริญญาตรี - อ.บ. ภาษาอังกฤษ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 • ความเชี่ยวชาญ:
 • การสื่อสารองค์การ การเจรจาต่อรองและการจัดการความขัดแย้ง
 • การสร้างความมุ่งมั่นและ พลังขับเคลื่อนในงาน (Work Passion)
 • การสื่อสารในภาวะวิกฤติ
 • การบริหารการเปลี่ยนแปลง
 • การสื่อสารระหว่างวัฒนธรรม
team

รศ.ดร. วิชัย อุตสาหจิต

 • ปริญญาเอก - Ph.D. Practical Arts and Vocational-Technical Education : Business Education University of Missouri
 • ปริญญาโท - MBA. Marketing California State University
 • ปริญญาตรี - นศ.บ. สื่อสารมวลชน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 • ความเชี่ยวชาญ:
 • Leadership
 • Organizational behavior
 • Learning
team

รศ.ดร. สมบัติ กุสุมาวลี

 • ปริญญาเอก - Ph.D. Management Learning, The University of Lancaster
 • ปริญญาโท - พบ.ม. การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
 • ปริญญาตรี - ร.บ. การเมืองและการปกครอง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

 • ความเชี่ยวชาญ:
 • Learning Organization and Knowledge Management
 • Human Resource and Organization Development
 • Happy Workplace and Creative Organization
 • Leadership Development
 • หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงกับการพัฒนาองค์กร
team

รศ.ดร. อรนุช พฤฒิพิบูลธรรม

 • ปริญญาเอก - Ph.D. Human Resource Development University of Minnesota
 • ปริญญาโท - M.S. Industrial Relations and Personnel Management University of London
 • ปริญญาตรี - ร.บ. ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 • ความเชี่ยวชาญ:
 • Organization Development,
 • Cross-Cultural Management,
 • Organizational Culture