Home page
Follow us!
Add Friend
Youtube

รับสมัครเข้าศึกษาต่อปริญญาโท และปริญญาเอก


  ช่องทางการรับสมัคร  https://entrance.nida.ac.th/

 ประกาศรับสมัคร ภาคพิเศษ เสาร์-อาทิตย์

 ใบสมัครภาคพิเศษ รุ่น 23

 ประกาศรับสมัคร ภาคพิเศษ เรียน online ตอนเย็น

รายละเอียดหลักสูตรปรับปรุงใหม่ พ.ศ. 2567 ค่าใช้จ่ายในการศึกษาตลอดหลักสูตร
กำหนดการรับสมัครเข้าศึกษา  วันที่
ระยะเวลารับสมัครทางอินเตอร์เน็ต ตั้งแต่บัดนี้ - 29 มีนาคม 2567
วันประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์           12 เมษายน 2567 --> hrd.nida.ac.th
วันสอบสัมภาษณ์ 20 - 21 เมษายน 2567 และ 27 - 28 เมษายน 2567     
วันประกาศผลการสอบคัดเลือก 10 พฤษภาคม 2567 --> hrd.nida.ac.th
วันขึ้นทะเบียน 14 - 18 พฤษภาคม 2567
วันชำระเงินค่าลงทะเบียน 14 - 20 พฤษภาคม 2567
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
โทร 085-5544-623, 02-727-3491 (คุณภัทรวดี) email: 
hrd@nida.ac.th
 
  ช่องทางการรับสมัคร  https://entrance.nida.ac.th/

 

กำหนดการรับสมัครเข้าศึกษา  วันที่
ระยะเวลารับสมัคร ตั้งแต่บัดนี้ - 9 กุมภาพันธ์ 2567
วันประกาศรายชื่อและสถานที่สอบสัมภาษณ์       16 กุมภาพันธ์ 2567
วันสอบคัดเลือก 19 - 25 กุมภาพันธ์ 2567
วันประกาศผลการสอบคัดเลือก 19 มีนาคม 2567
วันขึ้นทะเบียน 26 - 29 มีนาคม 2567
วันลงทะเบียนและชำระเงินค่าขึ้นทะเบียน 26 มีนาคม - 5 เมษายน 2567
หมายเหตุ: คณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ จะขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา ภาค 2/2567 กำหนดการนี้อาจมีการเปลี่ยนแปลง ให้ติดตามประกาศของสถาบันต่อไป 
 
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
โทร
093-5969449, 02-727-3478 (คุณกิติศักดิ์) email: kitisak.p@nida.ac.th

 

เริ่ม ประกาศ 29 ส.ค. 2565 | ประกาศสิ้นสุด 30 เม.ย. 2567
Back to Top