Home page
Follow us!
Add Friend
Youtube

ปริญญาโท - LMI

หลักสูตรการจัดการมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาวะผู้นำ การจัดการและ นวัตกรรม
Master of Management Program in Leadership, Management and Innovation

 

หลักสูตรการจัดการมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาวะผู้นำ การจัดการและ นวัตกรรม 

หลักสูตรได้มุ่งเน้นการพัฒนาองค์ความรู้ กระบวนทัศน์ และแนวทางการบริหารจัดการเพื่อสร้างผู้นำที่จะไปขับเคลื่อนองค์การด้วยนวัตกรรม ปรับรูปแบบการดำเนินงานขององค์การให้เข้ากับบริบททางสังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงผ่านการสร้างนวัตกรรมในการดำเนินงานนำไปสู่การเป็นองค์การแห่งความยั่งยืน ด้วยจุดมุ่งหมายหลักคือการสร้างผู้นำที่มีวิสัยทัศน์และความพร้อมในการรับมือกับความเปลี่ยนแปลง พร้อมด้วยทักษะทางสังคมและกระบวนทัศน์ของผู้นำยุคใหม่ที่จะสามารถเข้าไปขับเคลื่อนนวัตกรรมองค์การ

การจัดการศึกษา

ภาคต้น เดือนสิงหาคม–ธันวาคม

ภาคปลาย เดือนมกราคม–พฤษภาคม

ภาคฤดูร้อน เดือนมิถุนายน – กรกฎาคม

 

คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา

 • 1. สําเร็จการศึกษาขั้นต่ำในระดับปริญญาตรี หรือมีวิทยฐานะที่สภาสถาบันอนุมัติให้เข้าเป็นนักศึกษา
 • 2. มีประสบการณ์ทํางานอย่างน้อย 1 ปี
 • 3. เป็นผู้ประกอบการ SME 1 ปีขึ้นไป
 • 3. ผ่านการคัดเลือกตามเกณฑ์ของสถาบัน โดยสอบข้อเขียนและ/หรือสอบสัมภาษณ์ 
 

อาชีพที่สามารถประกอบได้ หลังสําเร็จการศึกษา

 • นวัตกรในองค์การ
 • นักพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ หรือ นักพัฒนาองค์การ หรือนักพัฒนาระบบ
 • ผู้บริหารในองค์การ
 • ที่ปรึกษาองค์การ
 • นักพัฒนาระบบ
 • อาจารย์ และนักวิชาการ
 • ผู้ประกอบการ หรือ อาชีพอิสระอื่น ๆ
 

โครงสร้างหลักสูตร

หมวดวิชา แผน ก 2 แผน ข
1. หมวดวิชาพื้นฐาน (ไม่นับหน่วยกิต) 12 หน่วยกิต 12 หน่วยกิต
2. หมวดวิชาหลัก 15 หน่วยกิต 15 หน่วยกิต
3. หมวดวิชาเอก 9 หน่วยกิต 9 หน่วยกิต
4. หมวดวิชาเลือก - 9 หน่วยกิต
5. หมวดวิชาการค้นคว้าอิสระ - 3 หน่วยกิต
6. หมวดวิชาวิทยานิพนธ์ 12 หน่วยกิต -
7. การสอบประมวลความรู้ สอบ สอบ
8. สอบวิทยานิพนธ์ - สอบ
9. การสอบปากเปล่า - สอบ
รวม 36 หน่วยกิต 36 หน่วยกิต
 
 
 

 

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
รศ.ดร.จุฑามาศ แก้วพิจิตร
    รศ.ดร.สมบัติ กุสุมาวลี
    อ.ดร.บงกช เจนจรัสสกุล

อาจารย์ประจําหลักสูตร

 • ศ.เกียรติคุณ ดร.ชาติชาย ณ เชียงใหม่
 • ศ.ดร.จิรประภา อัครบวร
 • รศ.ดร.วิชัย อุตสาหจิต
 • รศ.ดร.นันทา สู้รักษา
 • รศ.ดร.ชัยยุทธ ชิโนกุล
 • รศ.ดร.วาสิตา บุญสาธร
 • รศ.ดร.อรนุช พฤฒิพิบูลธรรม
 • รศ.ดร.บุษกร วัชรศรีโรจน์
 • รศ.ดร.กฤตกร นวกิจไพฑูรย์
 • รศ.ดร.ดาวิษา ศรีธัญรัตน์
 • ผศ.ดร.ภาวิณี เพชรสว่าง

 ค่าใช้จ่ายในการศึกษา

Back to Top