กรุณากรอกรายละเอียดให้ครบถ้วนเพื่อประโยชน์ในการลงทะเบียน

ส่วนตัว หน่วยงาน

ติดต่อผู้ประสานงาน

มีความประสงค์จะเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตร "การฝึกอบรมการพัฒนา ผู้บริหารระดับกลาง"
(ไม่มีภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่ายฯ และภาษีมูลค่าเพิ่ม เนื่องจาก คณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ สังกัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม และข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ สามารถเบิกค่าธรรมเนียมการฝึกอบรมได้ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วย ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม การจัดงาน และการประชุมระหว่างประเทศ พ.ศ. 2549, (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2552 และ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2555 เมื่อได้รับอนุมัติจากผู้บังคับบัญชาแล้ว)

Opaa 1 : วันที่ 16 – 20 มกราคม 2566
อบรม On site ณ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

ค่าธรรมเนียมในการฝึกอบรม 20,000 บาท/คน

Opaa 2 : วันเสาร์ที่ 6 พ.ค. 66 9.00 – 12.00 น.
วันอังคาร,พุธ,พฤหัสฯที่ 9 – 11,16 – 18 , 23-35 พฤษภาคม 2566 18.00 – 21.00 น.
อบรม Online ผ่านระบบ ZOOM Meeting

ค่าธรรมเนียมในการฝึกอบรม 15,000 บาท/คน

Opaa 3 : วันที่ 17 – 21 กรกฎาคม 2566
อบรม On site ณ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

ค่าธรรมเนียมในการฝึกอบรม 20,000 บาท/คน

ทั่วไป ไม่รับประทานหมู มังสวิรัติ

เลือกขนาดเสื้อรุ่น*

ขนาดเสื้อผู้หญิง (หน่วยเป็นนิ้ว)
S รอบอก 34" ความยาว 23"
M รอบอก 36" ความยาว 24"
L รอบอก 38" ความยาว 25"
XL รอบอก 40" ความยาว 26"
XXL รอบอก 42" ความยาว 27"
ขนาดเสื้อผู้ชาย (หน่วยเป็นนิ้ว)
S รอบอก 38" ความยาว 26"
M รอบอก 40" ความยาว 27"
L รอบอก 42" ความยาว 28"
XL รอบอก 44" ความยาว 29"
XXL รอบอก 46" ความยาว 30"
3XL รอบอก 48" ความยาว 31"
4XL รอบอก 50" ความยาว 32"
5XL รอบอก 52" ความยาว 33


ท่านรู้จักหลักสูตรอบรมนี้จากที่ใด*
Website คณะ www.hrd.nida.ac.th
Website อื่น ๆ (โปรดระบุ)
Facebook SHRD NIDA Thailand
Facebook One more course
E-mail
SHRD Line Official
IG
อื่น ๆ (โปรดระบุ)

ประสงค์รับข้อมูลข่าวสาร กิจกรรมของคณะ ผ่านทาง e-mail
“ไม่” ประสงค์รับข้อมูลข่าวสาร กิจกรรมของคณะ ผ่านทาง e-mail

ชำระค่าลงทะเบียน โดย

โอนเงินเข้าบัญชีออมทรัพย์ ธนาคารกรุงเทพ สาขา สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ชื่อบัญชี คณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ เลขที่บัญชี 944-002147-6
เช็คสั่งจ่ายในนาม คณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
เงินสดที่คณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ (ในวันและเวลาราชการ)

Back to Top