กรุณากรอกรายละเอียดให้ครบถ้วนเพื่อประโยชน์ในการลงทะเบียน

ส่วนตัว หน่วยงาน

ติดต่อผู้ประสานงาน

มีความประสงค์จะเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตร "การพัฒนาภาวะผู้นำส่งเสริมนวัตกรรมสู่ความสำเร็จองค์การ (Beyond Management Leaddership innovation for organization success)"
(ไม่มีภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่ายฯ และภาษีมูลค่าเพิ่ม เนื่องจาก คณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ สังกัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม และข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ สามารถเบิกค่าธรรมเนียมการฝึกอบรมได้ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วย ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม การจัดงาน และการประชุมระหว่างประเทศ พ.ศ. 2549, (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2552 และ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2555 เมื่อได้รับอนุมัติจากผู้บังคับบัญชาแล้ว)

รุ่น 2: อบรมเฉพาะวันเสาร์ วันที่ 27 กรกฏาคม – 6 ตุลาคม 2567
อบรม On site ณ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

ค่าธรรมเนียมในการฝึกอบรม 39,900 บาท/คน

ทั่วไป ไม่รับประทานหมู มังสวิรัติ

เลือกขนาดเสื้อรุ่น*

เลือกขนาดเสื้อรุ่น ขนาดเสื้อ (หน่วยเป็นนิ้ว)
S รอบอก 40" ความยาวเสื้อ 24" ความยาวแขนเสื้อ 23"
M รอบอก 42" ความยาวเสื้อ 24" ความยาวแขนเสื้อ 23"
L รอบอก 44" ความยาวเสื้อ 26" ความยาวแขนเสื้อ 23.5"
XL รอบอก 46" ความยาวเสื้อ 26.5" ความยาวแขนเสื้อ 24" "
2XL รอบอก 48" ความยาวเสื้อ 27" ความยาวแขนเสื้อ 25"
3XL รอบอก 49" ความยาวเสื้อ 28" ความยาวแขนเสื้อ 25.5"
4XL รอบอก 50" ความยาวเสื้อ 29" ความยาวแขนเสื้อ 26"


ท่านรู้จักหลักสูตรอบรมนี้จากที่ใด*
Website คณะ www.hrd.nida.ac.th
Website อื่น ๆ (โปรดระบุ)
Facebook SHRD NIDA Thailand
Facebook One more course
E-mail
SHRD Line Official
IG
อื่น ๆ (โปรดระบุ)

ประสงค์รับข้อมูลข่าวสาร กิจกรรมของคณะ ผ่านทาง e-mail
“ไม่” ประสงค์รับข้อมูลข่าวสาร กิจกรรมของคณะ ผ่านทาง e-mail

ชำระค่าลงทะเบียน โดย

โอนเงินเข้าบัญชีออมทรัพย์ ธนาคารกรุงเทพ สาขา สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ชื่อบัญชี คณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ เลขที่บัญชี 944-002147-6
เช็คสั่งจ่ายในนาม คณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
เงินสดที่คณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ (ในวันและเวลาราชการ)

Back to Top