นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล สำหรับการลงทะเบียน คณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ในฐานะผู้จัดกิจกรรม SHRDigitalized and Beyond ขอแจ้งให้ท่านที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวทราบว่า เพื่อประโยชน์ในการลงทะเบียนและการยืนยันสิทธิของท่านในการเข้าร่วมการกิจกรรมที่จัดขึ้นนี้ คณะมีความจำเป็นในการเก็บ รวบรวมและใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ได้แก่ ชื่อ นามสกุล ข้อมูลการ ติดต่อ (เช่น เบอร์โทรศัพท์หรืออีเมล) ของท่าน รวมถึง ข้อมูลการประเภทผู้ลงทะเบียน (เช่น นักศึกษาเก่า ผู้สนใจทั่วไป) ทั้งนี้ ผู้จัดทำหลักสูตรรับประกันการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่ลงทะเบียนนี้ตาม มาตรฐานอุตสาหกรรมและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง โดยจะไม่เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้แก่บุคคลอื่น เว้นแต่กรณีการแจ้งรายชื่อของท่านผู้เข้าร่วมกิจกรรมผ่านหน้าเว็บไซต์การสมัครลงทะเบียน เพื่อประโยชน์ในการตรวจสอบและยืนยันสิทธิการเข้าร่วมกิจกรรมของท่าน ทั้งนี้ ผู้จัดกิจกรรมสงวนสิทธิในการเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไว้ตลอดระยะเวลาการจัดกิจกรรมฉลองครบรอบ 30 ปีคณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ เพื่อประโยชน์ในการจัดส่งลิ้งค์การเข้าร่วมกิจกรรม เพื่อการตรวจสอบสิทธิอันชอบด้วยกฎหมายของท่าน หรือผู้จัดกิจกรรมที่อาจมีระหว่างกัน หากท่านมีข้อสงสัยหรือต้องการใช้สิทธิใด ๆ ที่ท่านอาจมีเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ภายใต้กฎหมายที่เกี่ยวข้อง ท่าน สามารถติดต่อมายังผู้จัดกิจกรรม ได้ที่ 092 6153653 ติดต่อ น.ส.สุจิตราภา ชัยนุศิลป์

ประสงค์รับข้อมูลข่าวสาร กิจกรรมของคณะ ผ่านทาง e-mail
“ไม่” ประสงค์รับข้อมูลข่าวสาร กิจกรรมของคณะ ผ่านทาง e-mail
Facebook Website E-mail Line @ อื่น ๆ ระบุ
Back to Top