กรุณากรอกรายละเอียดให้ครบถ้วนเพื่อประโยชน์ในการลงทะเบียน

มีความประสงค์จะเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตร “HR PDPA Survival Guide เตรียมความพร้อม HR ในยุค PDPA รุ่นที่ 2”
ค่าธรรมเนียมในการฝึกอบรม 12,000 บาท ขอความกรุณาชำระเงินภายในวันที่ 26 มีนาคม 2564
(ไม่มีภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่ายฯ และภาษีมูลค่าเพิ่ม เนื่องจาก คณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ สังกัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม และข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจสามารถเบิกค่าธรรมเนียมการฝึกอบรมได้ตามระเบียบกระทรวงการคลัง เมื่อได้รับอนุมัติจากผู้บังคับบัญชาแล้ว)

หมายเหตุ: ในกรณีที่จำนวนการลงทะเบียนผู้เข้าร่วมอบรมมีมากกว่าจำนวนที่ทางคณะฯ กำหนดไว้ ทางคณะฯ ของสงวนสิทธิ์ในการพิจารณารับการเข้าอบรมตามลำดับเวลาการชำระค่าเข้าร่วมอบรม

ทราบข่าวการสัมมนาจากที่ใด *
Facebook
Website
Email
Line
อื่นๆ

ชำระค่าลงทะเบียน โดย

โอนเงินเข้าบัญชีออมทรัพย์ ธนาคารกรุงเทพ สาขา สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ชื่อบัญชี คณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ เลขที่บัญชี 944-002147-6
เช็คสั่งจ่ายในนาม คณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
เงินสดที่คณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ (ในวันและเวลาราชการ)

Back to Top