กรุณากรอกรายละเอียดให้ครบถ้วนเพื่อประโยชน์ในการลงทะเบียน

ส่วนตัว หน่วยงาน

ติดต่อผู้ประสานงาน

มีความประสงค์จะเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตร “การบริหารและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ไปสู่องค์การยุคใหม่”

รุ่นที่ 52: อบรมเฉพาะวันเสาร์ 28 ตุลาคม - 23 ธันวาคม 2566
อบรม On site ณ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
ค่าธรรมเนียมในการฝึกอบรม 20,000 บาท/คน
รุ่นที่ 53: อบรมเฉพาะวันเสาร์ 3 กุมภาพันธ์ - 30 มีนาคม 2567
อบรม On site ณ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
ค่าธรรมเนียมในการฝึกอบรม 20,000 บาท/คน
รุ่นที่ 54: อบรมเฉพาะวันเสาร์ 11 พฤษภาคม - 29 มิถุนายน 2567
อบรม On site ณ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
ค่าธรรมเนียมในการฝึกอบรม 20,000 บาท/คน
รุ่นที่ 55: อบรมเฉพาะวันเสาร์ 10 สิงหาคม - 28 กันยายน 2567
อบรม On site ณ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
ค่าธรรมเนียมในการฝึกอบรม 20,000 บาท/คน
รุ่นที่ 56: อบรมเฉพาะวันเสาร์ 2 พฤศจิกายน - 21 ธันวาคม 2567
อบรม On site ณ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
ค่าธรรมเนียมในการฝึกอบรม 20,000 บาท/คน
ทั่วไป ไม่รับประทานหมู มังสวิรัติ


ท่านรู้จักหลักสูตรอบรมนี้จากที่ใด*
Website คณะ www.hrd.nida.ac.th
Website อื่น ๆ (โปรดระบุ)
Facebook SHRD NIDA Thailand
Facebook One more course
E-mail
SHRD Line Official
IG
อื่น ๆ (โปรดระบุ)

ประสงค์รับข้อมูลข่าวสาร กิจกรรมของคณะ ผ่านทาง e-mail
“ไม่” ประสงค์รับข้อมูลข่าวสาร กิจกรรมของคณะ ผ่านทาง e-mail

(ไม่มีภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่ายฯ และภาษีมูลค่าเพิ่ม เนื่องจาก คณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ สังกัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม และข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจสามารถเบิกค่าธรรมเนียมการฝึกอบรมได้ตามระเบียบกระทรวงการคลัง เมื่อได้รับอนุมัติจากผู้บังคับบัญชาแล้ว)

ชำระค่าลงทะเบียน โดย

โอนเงินเข้าบัญชีออมทรัพย์ ธนาคารกรุงเทพ สาขา สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ชื่อบัญชี คณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ เลขที่บัญชี 944-002147-6
เช็คสั่งจ่ายในนาม คณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
เงินสดที่คณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ (ในวันและเวลาราชการ)

Back to Top