กรุณากรอกรายละเอียดให้ครบถ้วนเพื่อประโยชน์ในการลงทะเบียน


ติดต่อผู้ประสานงาน

ทั่วไป ไม่รับประทานหมู มังสวิรัติ

มีความประสงค์จะเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตร "หลักสูตรฝึกอบรม FUN(damental) HR หลักสูตรพื้นฐานทางการบริหารและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์" ค่าธรรมเนียมในการฝึกอบรมคนละ 12,000 บาท (หนึ่งหมื่นสองพันบาทถ้วน) มีความประสงค์จะเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตร "หลักสูตรฝึกอบรม FUN(damental) HR หลักสูตรพื้นฐานทางการบริหารและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์"

ค่าธรรมเนียมในการฝึกอบรมคนละ 15,000 บาท
(ไม่มีภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่ายฯ และภาษีมูลค่าเพิ่ม เนื่องจาก คณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ สังกัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม และข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ สามารถเบิกค่าธรรมเนียมการฝึกอบรมได้ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วย ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม การจัดงาน และการประชุมระหว่างประเทศ พ.ศ. 2549, (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2552 และ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2555 เมื่อได้รับอนุมัติจากผู้บังคับบัญชาแล้ว)

รุ่นที่ 6 อบรมระหว่างวันที่ 16, 17, 23, 24 และ 30 พฤษภาคม 2566 (ชำระเงินภายในวันที่ 8 พฤษภาคม 2566)
รุ่นที่ 7 อบรมระหว่างวันที่ 6-10 พฤศจิกายน 2566 (ชำระเงินภายในวันที่ 30 ตุลาคม 2566)


ท่านรู้จักหลักสูตรอบรมนี้จากที่ใด*
Website คณะ www.hrd.nida.ac.th
Website อื่น ๆ (โปรดระบุ)
Facebook SHRD NIDA Thailand
Facebook One more course
E-mail
SHRD Line Official
IG
อื่น ๆ (โปรดระบุ)

ประสงค์รับข้อมูลข่าวสาร กิจกรรมของคณะ ผ่านทาง e-mail
“ไม่” ประสงค์รับข้อมูลข่าวสาร กิจกรรมของคณะ ผ่านทาง e-mail

ชำระค่าลงทะเบียน โดย

โอนเงินเข้าบัญชีออมทรัพย์ ธนาคารกรุงเทพ สาขา สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ชื่อบัญชี คณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ เลขที่บัญชี 944-002147-6
เช็คสั่งจ่ายในนาม คณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
เงินสดที่คณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ (ในวันและเวลาราชการ)

Back to Top