Home page
Follow us!
Add Friend
Youtube

ผลการสอบประมวลความรู้ ครั้งที่ 3 ประจำปี พ.ศ. 2566


ผลการสอบประมวลความรู้ ครั้งที่  3/2566 หลักสูตร HROD

กรุณาตรวจสอบรหัสผ่านในการเปิดไฟล์ใน e-mail ของนักศึกษาที่ได้แจ้งกับคณะ

เริ่ม ประกาศ 6 ต.ค. 2566 | ประกาศสิ้นสุด 31 ต.ค. 2566
Back to Top