Home page
Back

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมการพัฒนามนุษย์และองค์การ
Doctor of Philosophy Program in Human and Organization Development Innovation

  • HOME - RESEARCH /
  • ตำรา / หนังสือ
courses

การบริหารผลการปฏิบัติงานเชิงกลยุทธ์ : เครื่องมือพัฒนาองค์การ

หนังสือเล่มนี้เขียนบนฐานของแนวคิดการพัฒนาองค์การซึ่งเป็นกระบวนการในการวางแผนเพื่อการปรับเปลี่ยนองค์การอย่างเป็นระบบ โดยอาศัยความเข้าใจศาสตร์ด้านพฤติกรรมองค์การ.

  • ผู้เขียน รศ.ดร.จิรประภา อัครบวร
฿360
courses

คุณค่าคน คุณค่างาน

การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในอนาคตนั้นต่างตั้งอยู่บนการพัฒนาผลงานขององค์การสุขภาพดี องค์การสมรรถนะสูงและองค์การนวัตกรรมซึ่งการพัฒนานี้จะบรรลุเป้าประสงค์หรือไม่ ก็ขึ้นอยู่กับมนุษย์หรือคนในองค์การที่ท้าทายผู้บริหารองค์การว่าสามารถนำคุณค่าที่มีอยู่ของคนเหล่านี้ ทำให้เกิดผลงานในปัจจุบันหรืออนาคตได้หรือไม่ คุณค่าคน คุณค่างานจึงเป็นเพื่อนร่วมทางที่บอกให้รู้ว่าคนที่มีภาวะผู้นำในการบริหารผลงาน (Performance Leadership) นั้นต้องเข้าใจเรื่องผลการปฏิบัติงาน (Performance) และศักยภาพ (Potential) อย่างถ่องแท้

  • ผู้เขียน : รศ.ดร.จิรประภา อัครบวร
฿120
courses

พัฒนาคนบนความยั่งยืน

“พัฒนาคนบนความยั่งยืน” เป็นหนังสือรวบรวมบทความและแนวคิดที่ได้จัดทำขึ้นในช่วงปี 2552-2553 ที่ผู้เขียนได้เขียนลงหนังสือพิมพ์ วารสาร เอกสารวิชาการ และจากการบรรยายบทความในเล่มนี้แบ่งเป็นสามกลุ่มด้วยกัน กลุ่มแรกเป็น “บทบาทของนักทรัพยากรมนุษย์สมัยใหม่” ที่นำแนวคิดของ Dave Ulrich มาขยายความออกมาเป็นบทบาทแบบไทยๆส่วนบทความเกี่ยวกับบทบาทนักทรัพยากรมนุษย์ในการสร้างภาพลักษณ์องค์การนั้นเป็นการเขียนให้วารสาร Competitiveness Review ของคณะบริหารธุรกิจ นิด้า เพื่อรวมบทความที่เกี่ยวกับการปรับภาพลักษณ์ (Rebranding)ในส่วนที่สองเป็นบทความเกี่ยวกับ “การพัฒนาคนอย่างสมดุล”ซึ่งนำเสนอแนวคิดตามผลการศึกษาแนวโน้มงานทรัพยากรมนุษย์ปี 2553-2554 ของคณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ที่พบว่าเรื่องการบริหารความหลากหลาย ...

  • ผู้เขียน : รศ.ดร.จิรประภา อัครบวร
฿120
courses

รู้ เข้าใจ ใช้แบบทดสอบ

หนังสือเล่มนี้ เป็นผลสะสมจากเอกสารสรุปคำสอนที่ผู้เขียนได้จากการเตรียมการสอนและกิจกรรมการเรียนการสอนวิชา การทดสอบทางจิตวิทยา และวิชาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องในสาขาศึกษาศาสตร์จิตวิทยาการแนะแนวและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ โดยใช้ประสบการณ์เวลามากกว่าสิบปีมารวบรวมหมวดหมู่เรียงตามลำดับพื้นฐานองค์ความรู้ที่ควรทราบและควรเข้าใจจนมาเป็นหนังสือเล่มนี้ เพื่อใช้เป็นตำราเรียนหรือประกอบการเรียนที่เกี่ยวข้องกับการทดสอบทางจิตวิทยา และการประยุกต์กับกิจกรรมการประเมิน จำแนก คัดสรร และพัฒนาบุคคล

  • ผู้เขียน : รศ.ดร.นันทา สู้รักษา
฿210
courses

การบริหารค่าตอบแทนเชิงกลยุทธ์

"การบริหารค่าตอบแทนเชิงกลยุทธ์" นำเสนอเนื้อหาที่สำคัญเกี่ยวกับทฤษฎีแนวความคิด และแนวทางปฏิบัติในการบริหารค่าตอบแทนขององค์กรต่างๆ ที่สอดคล้องกับการดำเนินกลยุทธ์ขององค์กร ซึ่งนอกจากเนื้อหาที่เข้มข้นและแหล่งอ้างอิงที่สามารถใช้ค้นคว้าเพิ่มเติมอย่างหลากหลายแล้ว ยังมีโจทย์คำถามและกรณีศึกษาให้ผู้อ่านได้ทดลองฝึกฝนในการหาคำตอบ เพื่อสร้างความเข้าใจในเนื้อหาให้ลึกซึ้งยิ่งขึ้นอีกด้วย

  • ผู้เขียน : ศ.ดร.กัลยาณี เสนาสุ
฿340.00