Home page
Back

ANNOUCEMENT/ประกาศ

ANNOUCEMENT/ประกาศ

ขยายเวลารับสมัครและเปลี่ยนแปลงกำหนดการรับสมัครเข้าศึกษาระดับปริญญาเอก (รุ่นที่ 2) กรณีทั่วไป ประจำภาค 1 ปีการศึกษา 2563 (ครั้งที่ 2)

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมการพัฒนามนุษย์และองค์การ

  • 09/06/2020
    Start Date
  • 03/07/2020
    Expired Date

  • More detail