Home page
Back

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมการพัฒนามนุษย์และองค์การ
Doctor of Philosophy Program in Human and Organization Development Innovation

  • HOME - APPLICANT /
  • วิธีการคัดเลือกผู้สมัครกรณีทุนการศึกษา

นักศึกษาเต็มเวลา ได้ยกเว้นค่าเล่าเรียน ค่าบริหารจัดการและได้เงินรายเดือน


นักศึกษาเป็นนักศึกษาแบบเต็มเวลา (Full-Time Student)
นักศึกษาได้รับยกเว้นค่าเล่าเรียนและค่าธรรมเนียม (8,500 บาทต่อหน่วยกิต)
นักศึกษาได้รับค่าใช้จ่ายส่วนตัวรายเดือน
10,000 บาท ยกเว้นค่าบริหารจัดการทุกชนิด
ผู้ที่ได้รับทุนการศึกษาจะต้องรับผิดชอบค่ากิจกรรมพิเศษของนักศึกษาในอัตรา 30,000 บาทต่อเทอม (รวม 120,000 บาท)
ทุนการศึกษานี้ไม่ครอบคลุมค่าบริหารจัดการ ค่าห้องสมุด ค่าใช้จ่ายด้านไอทีและค่าธรรมเนียมการสอบวัดคุณสมบัติ (ตลอดหลักสูตรแบ่งชำระ)
แบบ 1 (1.1) 25,000 บาท แบบ 2 (2.1) 37,000 บาท แบบ 2 (2.2) 55,000 บาท

นักศึกษาที่ได้รับทุนการศึกษาทุกประเภทจะต้องอยู่ภายใต้เงื่อนไขดังต่อไปนี้ (ตลอดระยะเวลา 3 ปี)

ก่อนเข้าศึกษา: นักศึกษามีเกรดเฉลี่ยระดับปริญญาตรี 2.75 ขึ้นไป- เกรดเฉลี่ยระดับปริญญาโท 3.50 ขึ้นไป
ระหว่างศึกษา: นักศึกษาต้องมีเกรดเฉลี่ยสะสมแต่ละภาคไม่ต่ำกว่า 3.30 หากไม่เป็นไปตามเงื่อนไข ทุนการศึกษาจะถูกยกเลิก
ผู้รับทุนการศึกษาจะต้องสำเร็จการศึกษาตามระยะเวลาที่หลักสูตรกำหนด

หากนักศึกษาที่ได้รับทุนไม่สามารถทำได้ตามเงื่อนไข

ทุนการศึกษาทั้งหมดจะต้องชำระคืนให้กับหลักสูตร ตามความรับผิดชอบของนักศึกษา
หากผู้รับทุนต้องลงทะเบียนซ้ำในวิชาใดวิชาหนึ่งหรือลงทะเบียนสอบคุณสมบัติซ้ำจะไม่ได้รับการยกเว้นค่าธรรมเนียมการศึกษา
หากผู้รับทุนการศึกษาลาพักการศึกษา ลาออก หรือไม่สามารถลงทะเบียนตามที่หลักสูตรกำหนดจากหลักสูตร จะต้องชำระทุนการศึกษาคืนให้กับหลักสูตรเต็มจำนวน

นักศึกษาเต็มเวลา ได้ยกเว้นค่าเล่าเรียน


นักศึกษาได้รับยกเว้นค่าเล่าเรียนและค่าธรรมเนียม (8,500 บาทต่อหน่วยกิต)
ผู้ที่ได้รับทุนการศึกษาจะต้องรับผิดชอบค่ากิจกรรมพิเศษของนักศึกษาในอัตรา 30,000 บาทต่อเทอม (รวม 120,000 บาท)
ทุนการศึกษานี้ไม่ครอบคลุมค่าบริหารจัดการ ค่าห้องสมุด ค่าใช้จ่ายด้านไอทีและค่าธรรมเนียมการสอบวัดคุณสมบัติ (ตลอดหลักสูตรแบ่งชำระ)
แบบ 1 (1.1) 25,000 บาท แบบ 2 (2.1) 37,000 บาท แบบ 2 (2.2) 55,000 บาท

นักศึกษาที่ได้รับทุนการศึกษาทุกประเภทจะต้องอยู่ภายใต้เงื่อนไขดังต่อไปนี้ (ตลอดระยะเวลา 3 ปี)

ก่อนเข้าศึกษา: นักศึกษามีเกรดเฉลี่ยระดับปริญญาตรี 2.75 ขึ้นไป- เกรดเฉลี่ยระดับปริญญาโท 3.50 ขึ้นไป
ระหว่างศึกษา: นักศึกษาต้องมีเกรดเฉลี่ยสะสมแต่ละภาคไม่ต่ำกว่า 3.30 หากไม่เป็นไปตามเงื่อนไข ทุนการศึกษาจะถูกยกเลิก
ผู้รับทุนการศึกษาจะต้องสำเร็จการศึกษาตามระยะเวลาที่หลักสูตรกำหนด

หากนักศึกษาที่ได้รับทุนไม่สามารถทำได้ตามเงื่อนไข

ทุนการศึกษาทั้งหมดจะต้องชำระคืนให้กับหลักสูตร ตามความรับผิดชอบของนักศึกษา
หากผู้รับทุนต้องลงทะเบียนซ้ำในวิชาใดวิชาหนึ่งหรือลงทะเบียนสอบคุณสมบัติซ้ำจะไม่ได้รับการยกเว้นค่าธรรมเนียมการศึกษา
หากผู้รับทุนการศึกษาลาพักการศึกษา ลาออก หรือไม่สามารถลงทะเบียนตามที่หลักสูตรกำหนดจากหลักสูตร จะต้องชำระทุนการศึกษาคืนให้กับหลักสูตรเต็มจำนวน

นักศึกษาได้ลดหย่อนค่าเล่าเรียน


นักศึกษาได้รับยกเว้นค่าเล่าเรียนและค่าธรรมเนียมบางส่วน (4,250 บาทต่อหน่วยกิต)
รวมค่าธรรมเนียมที่ต้องจ่าย
แบบ 1 (1.1) 204,000 บาท (4,250 x 48 หน่วยกิต) แบบ 2 (2.1) 267,750 บาท (4,250 x 63 หน่วยกิต) แบบ 2 (2.2) 382,500 บาท (4,250 x 90 หน่วยกิต) ผู้ที่ได้รับทุนการศึกษาจะต้องรับผิดชอบค่ากิจกรรมพิเศษของนักศึกษาในอัตรา 30,000 บาทต่อเทอม (รวม 120,000 บาท)
ทุนการศึกษานี้ไม่ครอบคลุมค่าบริหารจัดการ ค่าห้องสมุด ค่าใช้จ่ายด้านไอทีและค่าธรรมเนียมการสอบวัดคุณสมบัติ (ตลอดหลักสูตรแบ่งชำระ)
แบบ 1 (1.1) 25,000 บาท แบบ 2 (2.1) 37,000 บาท แบบ 2 (2.2) 55,000 บาท

นักศึกษาที่ได้รับทุนการศึกษาทุกประเภทจะต้องอยู่ภายใต้เงื่อนไขดังต่อไปนี้ (ตลอดระยะเวลา 3 ปี)

ก่อนเข้าศึกษา: นักศึกษามีเกรดเฉลี่ยระดับปริญญาตรี 2.75 ขึ้นไป- เกรดเฉลี่ยระดับปริญญาโท 3.50 ขึ้นไป
ระหว่างศึกษา: นักศึกษาต้องมีเกรดเฉลี่ยสะสมแต่ละภาคไม่ต่ำกว่า 3.30 หากไม่เป็นไปตามเงื่อนไข ทุนการศึกษาจะถูกยกเลิก
ผู้รับทุนการศึกษาจะต้องสำเร็จการศึกษาตามระยะเวลาที่หลักสูตรกำหนด

หากนักศึกษาที่ได้รับทุนไม่สามารถทำได้ตามเงื่อนไข

ทุนการศึกษาทั้งหมดจะต้องชำระคืนให้กับหลักสูตร ตามความรับผิดชอบของนักศึกษา
หากผู้รับทุนต้องลงทะเบียนซ้ำในวิชาใดวิชาหนึ่งหรือลงทะเบียนสอบคุณสมบัติซ้ำจะไม่ได้รับการยกเว้นค่าธรรมเนียมการศึกษา
หากผู้รับทุนการศึกษาลาพักการศึกษา ลาออก หรือไม่สามารถลงทะเบียนตามที่หลักสูตรกำหนดจากหลักสูตร จะต้องชำระทุนการศึกษาคืนให้กับหลักสูตรเต็มจำนวน