Home page
Back

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมการพัฒนามนุษย์และองค์การ
Doctor of Philosophy Program in Human and Organization Development Innovation

 • HOME - APPLICANT /
 • เอกสารประกอบการสมัคร
 • ใบสมัคร (ดาวน์โหลดได้ที่นี่)
 • หนังสือรับรองจำนวน 3 ฉบับ จากผู้รับรอง 3 คน โดยผู้รับรองต้องไม่ใช่บิดา มารดา พี่ น้อง หรือญาติใกล้ชิด (ดาวน์โหลดได้ที่นี่ )
 • ผลคะแนนการสอบภาษาอังกฤษ TOEFL หรือ IELTS
 • เค้าโครงวิทยานิพนธ์ จำนวน 3-5 หน้า (ได้ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ)
 • สำเนาผลการศึกษาปริญญาตรีและปริญญาโท จำนวน 1 ฉบับพร้อมรับรองสำเนา
 • สำเนาปริญญาบัตรปริญญาตรีและปริญญาโท จำนวน 1 ฉบับพร้อมรับรองสำเนา
 • สำเนาบัตรประชาชน จำนวน 1 ฉบับพร้อมรับรองสำเนา
 • สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล (กรณีไม่ตรงกับหลักฐานการศึกษา) จำนวน 1 ฉบับพร้อมรับรองสำเนา
 • รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว จำนวน 2 รูป (ถ่ายมาแล้วไม่เกิน 6 เดือน)
 • ค่าธรรมเนียมการสมัคร 1,000 บาท