แบบสอบถามสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการ
คณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
 
วัตถุประสงค์ : แบบสอบถามนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อคณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
  สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ และนำผลการประเมินไปพัฒนาปรับปรุงแก้ไขงานให้มีคุณภาพอย่างต่อเนื่อง

แบบสอบถามแบ่งเป็น 3 ตอน ได้แก่
ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม    ตอนที่ 2 ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ    ตอนที่ 3 ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพิ่มเติม
ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม (โปรดทำเครื่องหมาย √ หน้าคำตอบที่ตรงกับความเป็นจริง)
1. เพศ หญิง ชาย
2. อายุ 20-30 ปี 31-40 ปี 41-50 ปี 51 ปีขึ้นไป
3. วุฒิการศึกษาสูงสุด ต่ำกว่าปริญญาตรี ปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก
4. ประเภทผู้รับบริการ ผู้บริหาร อาจารย์ เจ้าหน้าที่ นักศึกษาปัจจุบัน ศิษย์เก่า ประชาชนทั่วไป

ตอนที่ 2 ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ (โปรดทำเครื่องหมาย √ ในช่องที่ตรงกับระดับความพึงพอใจของท่าน)
ระดับความพึงพอใจ 5 = มากที่สุด 4 = มาก 3 = ปานกลาง 2 = น้อย และ 1 = น้อยที่สุด
ประเด็นการสำรวจความพึงพอใจ 5 4 3 2 1 N/A
1. ด้านกระบวนการ/ขั้นตอนในการให้บริการ            
1.1 ขั้นตอนในการให้บริการมีความคล่องตัว ไม่ซับซ้อน
1.2 ขั้นตอนในการให้บริการมีความเหมาะสม
1.3 ระยะเวลาในการให้บริการมีความเหมาะสม
1.4 ให้บริการด้วยความเสมอภาคตามลำดับก่อน-หลัง
1.5 ให้บริการด้วยความสะดวกรวดเร็ว ทันตามกำหนดเวลา
2. ด้านการให้บริการของเจ้าหน้าที่            
2.1 ให้บริการด้วยความสุภาพ อ่อนน้อม และเป็นกันเอง
2.2 มีความเอาใจใส่ กระตือรือร้น และเต็มใจให้บริการ
2.3 รับฟังปัญหาหรือข้อซักถามของผู้รับบริการอย่างเต็มใจ
2.4 ให้คำอธิบายและตอบข้อสงสัยได้ตรงประเด็น
2.5 มีความชัดเจนในการให้คำแนะนำที่เป็นประโยชน์

ตอนที่ 3 ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพิ่มเติม