คณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
 
 
 
 
image01
image01
image01
image01
image01
image01
image01
image01
 
 
การพัฒนาภาวะผู้นำเพื่อองค์การที่ยั่งยืน
 

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต

สาขาวิชาการพัฒนาภาวะผู้นำเพื่อองค์การที่ยั่งยืน

หลักสูตรใหม่  พ.ศ. 2554

----------------------------

หมวดที่ 1  ข้อมูลทั่วไป

 

1.  ชื่อหลักสูตร

                : หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาภาวะผู้นำเพื่อองค์การที่ยั่งยืน

                : Master of Arts Program in Leadership Development for Sustainable Organizations

 

2. ชื่อปริญญา

                : ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (การพัฒนาภาวะผู้นำเพื่อองค์การที่ยั่งยืน)

                : ศศ.ม. (การพัฒนาภาวะผู้นำเพื่อองค์การที่ยั่งยืน)

                : Master of Arts (Leadership Development for Sustainable Organizations)

                : M.A. (Leadership Development for Sustainable Organizations)

 

4. จำนวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร

                39 หน่วยกิต

 

5. รูปแบบหลักสูตร

                5.1 รูปแบบ

หลักสูตรปริญญาโท ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา

                5.2 ภาษาที่ใช้

ภาษาไทย

                5.3 การรับเข้าศึกษา

รับนักศึกษาไทย และนักศึกษาต่างชาติที่สามารถใช้ภาษาไทยในการสื่อสารและเรียนรู้ได้

และผ่านเกณฑ์การคัดเลือกตามประกาศสถาบัน

5.4       ความร่วมมือกับสถาบันอื่น

เป็นหลักสูตรเฉพาะของสถาบันที่จัดการเรียนการสอนโดยตรง แต่มีความร่วมมือทางด้าน

วิชาการกับสถาบันอุดมศึกษาทั้งภายในและต่างประเทศ รวมทั้งมีความร่วมมือกับองค์กรธุรกิจเอกชนและหน่วยงานภาครัฐ

5.5       การให้ปริญญา

ให้ปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว

 

8. อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา

                1. ผู้บริหารในองค์การต่างๆ ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และองค์การที่ไม่แสวงหากำไร

                2. นักพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

                3. นักบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์             

                4. นักพัฒนาองค์การทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และองค์การที่ไม่แสวงหากำไร

                5. ที่ปรึกษาด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และองค์การ

                6. นักวิชาการ

 

10. สถานที่จัดการเรียนการสอน

             สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์  

 

หมวดที่ 2 ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร

 

1.ปรัชญาและ/หรือวัตถุประสงค์ของหลักสูตร

1.1 ปรัชญาของหลักสูตร

หลักสูตรการพัฒนาภาวะผู้นำเพื่อองค์การที่ยั่งยืนมีแนวคิดพื้นฐานสำคัญคือการมุ่งให้นักศึกษาได้เรียนรู้

องค์ความรู้และวิธีวิทยาในการพัฒนาภาวะผู้นำเพื่อองค์การที่ยั่งยืนใน 4 ระดับสำคัญคือ

1. การพัฒนาภาวะผู้นำในระดับบุคคล โดยนักศึกษาจะได้เรียนรู้องค์ความรู้และวิธีวิทยาเกี่ยวกับการพัฒนา

บุคคลให้มีองค์ประกอบครบถ้วนตามคุณสมบัติของภาวะผู้นำ (Leadership quotient)

2. การพัฒนาภาวะผู้นำในระดับกลุ่มและทีมงาน โดยนักศึกษาจะได้เรียนรู้องค์ความรู้และวิธีวิทยาเกี่ยวกับการพัฒนาบุคคลให้มีภาวะผู้นำในการทำงานร่วมกับผู้อื่น รวมทั้งการสร้างทีมงานและความเป็นชุมชนในที่ทำงาน

3. การพัฒนาภาวะผู้นำในระดับองค์การ โดยนักศึกษาจะได้เรียนรู้องค์ความรู้และวิธีวิทยาเกี่ยวกับการพัฒนา บุคคลให้มีความเป็นผู้นำในเชิงการบริหารจัดการและการพัฒนาองค์การให้เป็นองค์การที่มีความยั่งยืน

4. การพัฒนาภาวะผู้นำในระดับบริบทภายนอก (External environment) โดยนักศึกษาจะได้เรียนรู้องค์

ความรู้และวิธีวิทยาเกี่ยวกับการพัฒนาบุคคลให้มีภาวะผู้นำที่มีความรู้ความเข้าใจในบริบทและการเปลี่ยนแปลง

ของสภาพแวดล้อมภายนอก เพื่อให้เกิดวิสัยทัศน์และมีความสามารถในการสร้างสรรค์ยุทธศาสตร์ในการนำองค์การไปสู่ความยั่งยืน

 

1.2 วัตถุประสงค์

              1. เพื่อผลิตมหาบัณฑิตให้เป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถและเจตคติด้านการพัฒนาภาวะผู้นำเพื่อนำไปสู่การพัฒนาองค์การที่ยั่งยืนในทุกภาคส่วน

              2. เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ที่สนใจในสาขาวิชาชีพต่างๆทั้งภาครัฐและเอกชนได้เข้ามาศึกษาและแสวงหาความรู้เพื่อประโยชน์ในการพัฒนาภาวะผู้นำขององค์การ รวมทั้งมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ความคิดเห็น ทัศนคติ กรณีศึกษาและประสบการณ์อันหลากหลายซึ่งและกัน อันจะนำไปสู่การสร้างความร่วมมือเพื่อการพัฒนาในสังคมวงกว้างต่อไป

               3. เพื่อมุ่งพัฒนาและส่งเสริมการศึกษาวิจัยและพัฒนาองค์ความรู้และวิธีวิทยาการพัฒนาภาวะผู้นำเพื่อองค์การที่ยั่งยืนทั้งในระดับประเทศและระดับสากล

                4. เพื่อผลิตมหาบัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถและเจตคติด้านการพัฒนาภาวะผู้นำเพื่อองค์การที่ยั่งยืนซึ่งจะกลายเป็นเครือข่ายที่จะสร้างผลกระทบในเชิงการเปลี่ยนแปลงด้านการพัฒนาในระดับสังคมอย่างยั่งยืนต่อไป

 

หมวดที่ 3 ระบบการจัดการศึกษา การดำเนินการ และโครงสร้างของหลักสูตร

 

1. ระบบการจัดการศึกษา

             เป็นการศึกษาระบบทวิภาค ปีการศึกษาหนึ่งๆ แบ่งออกเป็น 2 ภาคการศึกษาปกติ (Semester) คือ การศึกษาภาคต้นและการศึกษาภาคปลาย และอาจมีการศึกษาภาคฤดูร้อน (Summer Session) รวมด้วย การศึกษาภาคปกติมีระยะเวลาประมาณ 15 สัปดาห์ ส่วนการศึกษาภาคฤดูร้อน มีระยะเวลาประมาณ 7 สัปดาห์ ทั้งนี้ต้องมีชั่วโมงเรียนของแต่ละรายวิชาเท่ากับชั่วโมงเรียนในภาคการศึกษาปกติ

 

2.2 คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา

                                   2.2.1 สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาใดสาขาหนึ่งจากสถาบันการศึกษาของรัฐบาลหรือเอกชนทั้งในและต่างประเทศซึ่งสำนักงาน ก.พ. หรือสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษารับรองวิทยฐานะ

                                   2.2.2 ประสบการณ์ทำงานให้เป็นไปตามประกาศของสถาบัน

 

2.8 การเทียบโอนหน่วยกิต รายวิชาและการลงทะเบียนเรียนข้ามมหาวิทยาลัย

เป็นไปตามข้อบังคับสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ว่าด้วยการศึกษา

                             

3. โครงสร้างหลักสูตร

                3.1 หลักสูตร

                                3.1.1 จำนวนหน่วยกิต      รวมตลอดหลักสูตร 39 หน่วยกิต

                                3.1.2 โครงสร้างหลักสูตรประกอบด้วย 2 แผน คือ แผน ก2  (วิทยานิพนธ์) และ แผน ข  (รายวิชา)

   แผน ก2  (วิทยานิพนธ์)

.        หมวดวิชาเสริมพื้นฐาน (ไม่นับหน่วยกิต)                         18          หน่วยกิต

ข.         วิชาหลัก                                                                               12          หน่วยกิต

ค.         วิชาเอกบังคับ                                                                            12          หน่วยกิต

ง.         วิชาเลือก                                                                                     3          หน่วยกิต

จ.         วิทยานิพนธ์                                                                          12          หน่วยกิต

ฉ.        สอบประมวลความรู้โดยข้อเขียน

ช.        สอบวิทยานิพนธ์

                                   รวม                                                                   39          หน่วยกิต

 

  แผน ข (รายวิชา)

.        หมวดวิชาเสริมพื้นฐาน(ไม่นับหน่วยกิต)                          18        หน่วยกิต

ข.         วิชาหลัก                                                                                             12             หน่วยกิต

ค.         วิชาเอกบังคับ                                                                            12        หน่วยกิต

ง.         วิชาเลือก                                                                                   9       หน่วยกิต

จ.         วิชาสัมมนาเชิงปฏิบัติการ                                                        3        หน่วยกิต

ฉ.        วิชาการค้นคว้าอิสระ                                                            3       หน่วยกิต

ช.        สอบประมวลความรู้โดยข้อเขียน

ฌ.        สอบปากเปล่า

                                   รวม                                                               39       หน่วยกิต             

 

                         แผนการศึกษาได้ผสมผสานวิชาด้านการพัฒนาภาวะผู้นำ การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และองค์การ และการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน นักศึกษาสามารถเลือกศึกษาแผนการศึกษาแผนใดแผนหนึ่ง ดังนี้

                         แผน ก2 นักศึกษาสามารถเลือกที่จะเขียนวิทยานิพนธ์ ในหัวข้อที่เกี่ยวกับการพัฒนาภาวะผู้นำ การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และองค์การ และการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน 

                         แผน ข   นักศึกษาสามารถเลือกวิชาเลือกตามความสนใจได้อย่างน้อย  3 วิชา (9 หน่วยกิต) นักศึกษาในแผนนี้ต้องศึกษาวิชาการค้นคว้าอิสระ ซึ่งอาจเป็นการทำข้อเสนอในการแก้ปัญหาขององค์การที่ทำการศึกษา หรือศึกษาประเด็นหัวข้อที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาภาวะผู้นำ การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และองค์การ และการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน

 

 

                                3.1.3 รายวิชา

                                ก. หมวดวิชาเสริมพื้นฐาน                                               (ไม่นับหน่วยกิต)

                                                สพ.4000               พื้นฐานสำหรับบัณฑิตศึกษา                                            3 หน่วยกิต

                                                ND.4000               Foundation for Graduate Studies

                                             พภ.4000               สถิติเบื้องต้นสำหรับการพัฒนาภาวะผู้นำ                     3 หน่วยกิต

                                              LS.4000                Statistics for Leadership Development

                                                พภ.4001               การเรียนรู้การพัฒนาภาวะผู้นำเชิงปฏิบัติ 1       1.5 หน่วยกิต

                                                LS.4001                Practicum Leadership Development 1

พภ.4002               การเรียนรู้การพัฒนาภาวะผู้นำเชิงปฏิบัติ 2                        1.5 หน่วยกิต

                      

 
   
คณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
ชั้น 1 อาคารมาลัย หุวะนันทน์ เลขที่ 118 หมู่ 3 ถ.เสรีไทย คลองจั่น บางกะปิ กรุงเทพฯ 10240
โทรศัพท์ : 0-2727-3474-79 , 0-272-3490-91 โทรสาร : 0-2375-3976 , 0-2378-0016 e-mail : hrd@nida.ac.th
สงวนลิขสิทธิ์ Asia IT Solution Co.,Ltd. : เว็บไซด์นี้จะแสดงได้ดีที่สุดบน Internet Explorer 8
กลับไปหน้าแรก | เลื่อนขึ้นข้างบน
สถิติการเข้าชม