Our Students
Learning Inside and Outside the Box 
 
  Action-Based Learning: Theories to Practices

คณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้ความสำคัญกับการพัฒนาความรู้ ความสามารถและทักษะด้านการบริหารแก่นักศึกษาในรูปแบบการเรียนรู้ที่หลากหลาย ผสมผสานภาคทฤษฎีและปฏิบัติไว้ด้วยกัน คณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เน้นการเรียนการสอนแก่นักศึกษาแบบ Action-based learning ผ่านการบรรยาย การทำกิจกรรมในชั้นเรียน กรณีศึกษา งานวิจัย การศึกษาดูงาน และการฝึกปฏิบัติอย่างมืออาชีพ

Knowledge from Qualified and Experienced Academia and Practitioners across Industries  

คณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์มุ่งสร้างองค์ความรู้ด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และองค์การ เทคโนโลยีการบริหาร และการพัฒนาภาวะผู้นำและนวัตกรรมที่ทันสมัยและเป็นประโยชน์ตอบสนองต่อความต้องการและการเปลี่ยนแปลงสภาพ เศรษฐกิจและสังคมของประเทศอย่างต่อเนื่องแก่นักศึกษา นักศึกษามีโอกาสในการเรียนรู้และทำวิจัยกับคณาจารย์ของคณะ คณาจารย์จากสถาบันการศึกษาทั้งในและต่างประเทศ และวิทยากรผู้เชี่ยวชาญ ซึ่งมีประสบการณ์การบริหารกับองค์กรต่างๆ ทั้งในภาครัฐและภาคเอกชน

 
  Learning, Sharing, Gaining through Multiple Lens

นักศึกษาคณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้และเข้าใจมุมมองและหลักการบริหารทรัพยากรมนุษย์และองค์กรในหลายมิติจากประสบการณ์ของเพื่อนร่วมชั้นที่มาจากองค์กรต่างๆ สร้างเครือข่ายความคิด การสร้างสรรค์ และการปฏิบัติทั้งในระหว่างเรียนและหลังจบการศึกษา นักศึกษาของคณะมีความหลากหลายในสาขาการศึกษาและการทำงาน เช่น งานทรัพยากรมนุษย์ งานบริหารองค์กร งานบริหารจัดการธุรกิจ งานกลยุทธ์ และการปฏิบัติการในภาครัฐ ภาคธุรกิจและภาคอุตสาหกรรม

  Human Resources, Organizations, Innovation, and Technology for Growth

หลักสูตรปริญญาโทและปริญญเอกของคณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ไม่เพียงแต่พัฒนาความรู้เฉพาะด้านใดด้านหนึ่ง แต่รวมองค์ประกอบที่สำคัญต่อการเจริญเติบโตเข้าไว้ด้วยกันในด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์ องค์กร นวัตกรรม และเทคโนโลยี นักศึกษาจะสามารถเข้าใจและรับมือกับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นทั้งในระดับบุคคล ระดับองค์กร และระดับอุตสาหกรรมได้อย่างชาญฉลาด

Preparing Students for Good Citizenship  

คณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้ความสำคัญกับการเป็นพลเมืองในสังคมผ่านกิจกรรมทางสังคมภายในและภายนอกคณะ เพื่อสร้างเสริมภาวะผู้นำและความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม สานสัมพันธ์กันระหว่างคณาจารย์ เจ้าหน้าที่ นักศึกษาปัจจุบันและศิษย์เก่า นักศึกษาภาคปกติและภาคพิเศษสามารถมีส่วนร่วมกับกิจกรรมเชิงวิชาการ กิจกรรมเพื่อสังคม กิจกรรมอาสาสมัคร กิจกรรมสร้างเครือข่ายความสัมพันธ์ และกิจกรรมกลุ่มย่อยของทางคณะได้เพิ่มเติมจากการเรียนในชั้นเรียน

 
Continuing Success
นักศึกษาคณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ไม่เพียงแต่ได้พัฒนาความรู้ความสามารถด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์และองค์การ แต่ยังสามารถพัฒนาตนเองได้อย่างต่อเนื่องหลังจากจบการศึกษา สะท้อนจากศิษย์เก่าคณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ที่ประสบความสำเร็จและมีความก้าวหน้าในสายอาชีพของตน

 

 
 
 
 
 
คณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ | สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
ชั้น 1 อาคารมาลัย หุวะนันทน์ เลขที่ 118 หมู่ 3 ถ.เสรีไทย คลองจั่น บางกะปิ กรุงเทพฯ 10240
โทรศัพท์ : 0-2727-3490-91 , 0-2727-3474-79
โทรสาร : 0-2378-0016, 0-2375-3976
e-mail : hrd@nida.ac.th

Back to Top