เอกสารสำหรับการสมัครหลักสูตรปริญญาโท

   1. ใบสมัคร

   2. สำเนาปริญญาบัตร (ปริญญาตรี) 1 ฉบับ พร้อมรับรองสำเนา

   3. สำเนา Transcript (ปริญญาตรี) 1 ฉบับ พร้อมรับรองสำเนา

   4. รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว จำนวน 2 รูป (ถ่ายมาแล้วไม่เกิน 1 เดือน)

   5. สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ – ชื่อสกุล กรณีชื่อ – ชื่อสกุล ไม่ตรงกับหลักฐานการศึกษา

   6. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 1 ฉบับ

   7. ใบรับรองผู้สมัครเป็นนักศึกษา จำนวน 3 ฉบับ จากผู้รับรอง 3 ฉบับ โดยผู้รับรองต้องไม่ใช่ บิดา มารดา                                              พี่น้องหรือญาติใกล้ชิด                  

 

เอกสารสำหรับการสมัครหลักสูตรปริญญาเอก

   1. ใบสมัคร

   2. Statement of purpose 3-5 หน้า

   3. Recommendation letter จำนวน 3 ฉบับ

   4. สำเนาปริญญาบัตร (ปริญญาตรีและโท) อย่างละ 1 ฉบับ พร้อมรับรองสำเนา

   5. สำเนา Transcript (ปริญญาตรีและโท) อย่างละ 1 ฉบับ พร้อมรับรองสำเนา

   6. รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว จำนวน 2 รูป (ถ่ายมาแล้วไม่เกิน 1 เดือน)

   7. สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ – ชื่อสกุล กรณีชื่อ – ชื่อสกุล ไม่ตรงกับหลักฐานการศึกษา

   8. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 1 ฉบับ

   9. ใบรับรองผู้สมัครเป็นนักศึกษา จำนวน 3 ฉบับ จากผู้รับรอง 3 ฉบับ โดยผู้รับรองต้องไม่ใช่ บิดา มารดา                                              พี่น้องหรือญาติใกล้ชิด                 

 
 
 
 
 
คณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ | สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
ชั้น 1 อาคารมาลัย หุวะนันทน์ เลขที่ 118 หมู่ 3 ถ.เสรีไทย คลองจั่น บางกะปิ กรุงเทพฯ 10240
โทรศัพท์ : 0-2727-3490-91 , 0-2727-3474-79
โทรสาร : 0-2378-0016, 0-2375-3976
e-mail : hrd@nida.ac.th

Back to Top