Our Selection Process
การสอบคัดเลือกผู้สมัคร
หลังจากผู้สมัครเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาโทและปริญญาเอกยื่นเอกสารการสมัครและผ่านการพิจารณาคุณสมบัติ ลำดับต่อไปผู้สมัครต้องเข้ารับการคัดเลือกด้วยวิธีการสอบสัมภาษณ์ (Interview) ตามวันและเวลาที่กำหนด คณะกรรมการคัดเลือกผู้สมัครจะทำการพิจารณาคุณวุฒิและผลการศึกษาระดับปริญญาตรี ประวัติส่วนตัว ประสบการณ์การทำงาน ความพร้อมที่จะมาเรียนได้ตลอดหลักสูตร ความสามารถในการวิเคราะห์ปัญหา โอกาสที่จะนำเอาวิชาการไปใช้ประโยชน์ บุคลิกภาพ เชาว์อารมณ์ ทัศนคติ และความรู้ภาษาอังกฤษของผู้สมัคร

ทั้งนี้ผลการคัดเลือกผู้หนึ่งผู้ใดเข้าศึกษาในหลักสูตรอยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร และคณะกรรมการรับนักศึกษาของสถาบัน โดยการพิจารณาตัดสินของคณะกรรมการดังกล่าวถือเป็นที่สุด

 

 

 
 
 
 
 
คณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ | สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
ชั้น 1 อาคารมาลัย หุวะนันทน์ เลขที่ 118 หมู่ 3 ถ.เสรีไทย คลองจั่น บางกะปิ กรุงเทพฯ 10240
โทรศัพท์ : 0-2727-3490-91 , 0-2727-3474-79
โทรสาร : 0-2378-0016, 0-2375-3976
e-mail : hrd@nida.ac.th

Back to Top