ผู้บริหาร
คณบดี รศ.ดร.สมบัติ กุสุมาวลี
ตำแหน่ง : คณบดี
รองคณบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา อ.บงกช เจนจรัสสกุล
ตำแหน่ง : รองคณบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา
รองคณบดีฝ่ายบริหาร รศ.ดร.วาสิตา บุญสาธร
ตำแหน่ง : รองคณบดีฝ่ายบริหาร
รองคณบดีฝ่ายวิชาการ ผศ.ดร.อรนุช พฤฒิพิบูลธรรม
ตำแหน่ง : รองคณบดีฝ่ายวิชาการ
ผอ.หลักสูตร Ph.D. in HROD (International Program) รศ.ดร.วิชัย อุตสาหจิต
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการหลักสูตร Ph.D. in Human Resource and Organization Development (International Program)
ผอ.หลักสูตร Ph.D. in HODI (Thai-English Program) รศ.ดร.จิรประภา อัครบวร
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการหลักสูตรนวัตกรรมการพัฒนามนุษย์และองค์การ (Thai-English Program)
ผอ.หลักสูตร HROD รศ.ดร.นันทา สู้รักษา
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการหลักสูตรการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และองค์การ (ภาคพิเศษ)
ผอ.หลักสูตร LMI รศ.ดร.จุฑามาศ แก้วพิจิตร
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการหลักสูตรหลักสูตรภาวะผู้นำ การจัดการ และนวัตกรรม
รักษาการ ผอ.หลักสูตร MT ผศ.ดร.อรนุช พฤฒิพิบูลธรรม
ตำแหน่ง : รักษาราชการแทนผู้อำนวยการหลักสูตรเทคโนโลยีการบริหาร (ภาคพิเศษ)
อาจารย์
ศาสตราจารย์ กัลยาณี เสนาสุ
ตำแหน่ง :
รองศาสตราจารย์ จิรประภา อัครบวร
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการหลักสูตรปริญญาเอก นวัตกรรมการพัฒนามนุษย์และองค์การ (Thai-English Program)
รองศาสตราจารย์ จุฑามาศ แก้วพิจิตร
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการหลักสูตรหลักสูตรภาวะผู้นำ การจัดการ และนวัตกรรม
อาจารย์ ใจชนก ภาคอัต
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสำนักสิริพัฒนา
ศาสตราจารย์ ชาติชาย ณ เชียงใหม่
ตำแหน่ง :
รองศาสตราจารย์ ชัยยุทธ ชิโนกุล
ตำแหน่ง :
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดาวิษา ศรีธัญรัตน์
ตำแหน่ง : ที่ปรึกษาอธิการบดีด้านพัฒนาคุณภาพ
รองศาสตราจารย์ นันทา สู้รักษา
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการหลักสูตรการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และองค์การ (ภาคพิเศษ)
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ บุษกร วัชรศรีโรจน์
ตำแหน่ง : -
ศาสตราจารย์ บุษยา วีรกุล
ตำแหน่ง : -
รองศาสตราจารย์ บังอร โสฬส
ตำแหน่ง : -
รองศาสตราจารย์ วาสิตา บุญสาธร
ตำแหน่ง : รองคณบดีฝ่ายบริหาร
รองศาสตราจารย์ วิชัย อุตสาหจิต
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการหลักสูตร Ph.D. in Human Resource and Organization Development (International Program)
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วุฒิไกร งามศิริจิตต์
ตำแหน่ง :
รองศาสตราจารย์ สมบัติ กุสุมาวลี
ตำแหน่ง : คณบดี
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อรนุช พฤฒิพิบูลธรรม
ตำแหน่ง : รองคณบดีฝ่ายวิชาการ
อาจารย์ บงกช เจนจรัสสกุล
ตำแหน่ง : รองคณบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา
บุคลากร
นางศรีตระกูล ภู่ภิญโญ
ตำแหน่ง : รักษาราชการแทนหัวหน้าสำนักงานเลขานุการคณะ
กลุ่มงาน : สำนักงานเลขานุการ คณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
เบอร์โทรศัพท์ : 02-727-3473
สายตรง : 3473
อีเมล์ : thamronkphan@yahoo.com
นางสาวนิศารัตน์ ฮีมินกูล (ปอย)
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ
กลุ่มงาน : กลุ่มงานบริหารและธุรการ
เบอร์โทรศัพท์ : 02-727-3479
สายตรง : 3479
อีเมล์ : nisarat.at687@gmail.com
นางสาวพิไลวรรณ์ เจนดง (ไก่)
ตำแหน่ง : นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
กลุ่มงาน : กลุ่มงานการศึกษา
เบอร์โทรศัพท์ : 02-727-3474
สายตรง : 3474
อีเมล์ : pilaiw.j@nida.ac.th
นางศรีตระกูล ภู่ภิญโญ (ติ้ง)
ตำแหน่ง : นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ
กลุ่มงาน : กลุ่มงานการเงินและพัสดุ
เบอร์โทรศัพท์ : 02-727-3477
สายตรง : 3477
อีเมล์ : sritakul@hotmail.com
นางสาววรรณวิสาข์ สมวัฒน์ (เอ๊ะ)
ตำแหน่ง : นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
กลุ่มงาน : กลุ่มงานนโยบายและแผน
เบอร์โทรศัพท์ : 02-727-3477
สายตรง : 3477
อีเมล์ : wanwisa_aea@hotmail.com
นางสาวสุจิตราภา ชัยนุศิลป์ (เทพ)
ตำแหน่ง : ผู้ปฏิบัติงานบริหารชำนาญงาน
กลุ่มงาน : กลุ่มงานนโยบายและแผน
เบอร์โทรศัพท์ : 02-727-3478
สายตรง : 3478
อีเมล์ : thep_su@hotmail.com
นางสาวมณฑาทิพย์ ทิมประทุม (เม่น)
ตำแหน่ง : นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
กลุ่มงาน : งานการศึกษา
เบอร์โทรศัพท์ : 02-727-3490
สายตรง : 3490
อีเมล์ : nubdoen_t@hotmail.com
นางสาวภัทรวดี ศรีชมพู (นุ้ย)
ตำแหน่ง : นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
กลุ่มงาน : กลุ่มงานการศึกษา
เบอร์โทรศัพท์ : 02-727-3491
สายตรง : 3491
อีเมล์ : natda_s@hotmail.com
นางสาววนิดา ทองธีระ (มายด์)
ตำแหน่ง : นักวิชาการศึกษา
กลุ่มงาน : กลุ่มงานการศึกษา
เบอร์โทรศัพท์ : 02-727-3490
สายตรง : 3490
อีเมล์ : wanida.mildd@gmail.com
นางสาววิรินภัคร์ บินอารีย์ (เขียด)
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ
กลุ่มงาน : กลุ่มงานบริหารและธุรการ
เบอร์โทรศัพท์ : 02-727-3476
สายตรง : 3476
อีเมล์ : wirinpak.b@gmail.com
นางสาวอมรรัตน์ สมานคำ (แอน)
ตำแหน่ง : ผู้ปฏิบัติงานบริหารชำนาญงาน
กลุ่มงาน : กลุ่มงานการเงินและพัสดุ
เบอร์โทรศัพท์ : 02-727-3478
สายตรง : 3478
อีเมล์ : catty_inn@hotmail.com
นางสาววัชรี จิตพร้อมเมตตา (เช็ง)
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่โครงการวารสารคณะฯ
กลุ่มงาน :
เบอร์โทรศัพท์ : 02-727-3478
สายตรง : 3478
อีเมล์ : bung_cheng49131@hotmail.com
นายประสาน บุญมี (ตุ้ย)
ตำแหน่ง : พนักงานขับรถยนต์
กลุ่มงาน : กลุ่มงานบริการ
เบอร์โทรศัพท์ : 02-727-3479
สายตรง : 3479
อีเมล์ :
นางสาวสิริมนต์ แทนกลาง (นิน)
ตำแหน่ง : พนักงานสถานที่
กลุ่มงาน : กลุ่มงานบริการ
เบอร์โทรศัพท์ : 02-727-3479
สายตรง : 3479
อีเมล์ :
นางสาวเรือนทอง คำหงษา (จุ๊)
ตำแหน่ง : พนักงานสถานที่
กลุ่มงาน : กลุ่มงานบริการ
เบอร์โทรศัพท์ : 02-727-3490
สายตรง : 3490
อีเมล์ :
นางสาวบุศรินทร์ เรืองพร (เจน)
ตำแหน่ง : นักวิชาการศึกษา
กลุ่มงาน : กลุ่มงานการศึกษา
เบอร์โทรศัพท์ : 02-727-3490
สายตรง : 3490
อีเมล์ : busarin.nida@gmail.com
 
 
คณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ | สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
ชั้น 1 อาคารมาลัย หุวะนันทน์ เลขที่ 118 หมู่ 3 ถ.เสรีไทย คลองจั่น บางกะปิ กรุงเทพฯ 10240
โทรศัพท์ : 0-2727-3490-91 , 0-2727-3474-79
โทรสาร : 0-2378-0016, 0-2375-3976
e-mail : hrd@nida.ac.th

Back to Top