รักษาราชการแทนหัวหน้าสำนักงานเลขานุการคณะ
นางศรีตระกูล ภู่ภิญโญ
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ
นางสาวนิศารัตน์ ฮีมินกูล (ปอย)
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
นางสาวพิไลวรรณ์ เจนดง (ไก่)
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ
นางศรีตระกูล ภู่ภิญโญ (ติ้ง)
       
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
นางสาววรรณวิสาข์ สมวัฒน์ (เอ๊ะ)
ผู้ปฏิบัติงานบริหารชำนาญงาน
นางสาวสุจิตราภา ชัยนุศิลป์ (เทพ)
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
นางสาวมณฑาทิพย์ ทิมประทุม (เม่น)
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
นางสาวภัทรวดี ศรีชมพู (นุ้ย)
       
นักวิชาการศึกษา
นางสาววนิดา ทองธีระ (มายด์)
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ
นางสาววิรินภัคร์ บินอารีย์ (เขียด)
ผู้ปฏิบัติงานบริหารชำนาญงาน
นางสาวอมรรัตน์ สมานคำ (แอน)
เจ้าหน้าที่โครงการวารสารคณะฯ
นางสาววัชรี จิตพร้อมเมตตา (เช็ง)
       
พนักงานขับรถยนต์
นายประสาน บุญมี (ตุ้ย)
พนักงานสถานที่
นางสาวสิริมนต์ แทนกลาง (นิน)
พนักงานสถานที่
นางสาวเรือนทอง คำหงษา (จุ๊)
นักวิชาการศึกษา
นางสาวบุศรินทร์ เรืองพร (เจน)
 
 
คณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ | สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
ชั้น 1 อาคารมาลัย หุวะนันทน์ เลขที่ 118 หมู่ 3 ถ.เสรีไทย คลองจั่น บางกะปิ กรุงเทพฯ 10240
โทรศัพท์ : 0-2727-3490-91 , 0-2727-3474-79
โทรสาร : 0-2378-0016, 0-2375-3976
e-mail : hrd@nida.ac.th

Back to Top