ติดตามชมรายการ NIDA WISDOM for CHANGE ออกอากาศทุกวันพุธ เวลา 15.30 - 16.00 น. ทาง Nation TV
Date10:06:2017
ออกอากาศทุกวันพุธ เวลา 15.30 - 16.00 น. ทาง Nation TV
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ
Date10:06:2017
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ประกาศเจตนารมณ์ เจตจำนงสุจริตในการบริหารงานและการเป็นองค์กรธรรมาภิบาล
Date10:06:2017
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ประกาศเจตนารมณ์ เจตจำนงสุจริตในการบริหารงานและการเป็นองค์กรธรรมาภิบาล
คู่มือผลประโยชน์ทับซ้อน สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ พ.ศ. 2560
Date27:04:2017
คู่มือผลประโยชน์ทับซ้อน สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ พ.ศ. 2560
 
 
 
 
 
คณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ | สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
ชั้น 1 อาคารมาลัย หุวะนันทน์ เลขที่ 118 หมู่ 3 ถ.เสรีไทย คลองจั่น บางกะปิ กรุงเทพฯ 10240
โทรศัพท์ : 0-2727-3490-91 , 0-2727-3474-79
โทรสาร : 0-2378-0016, 0-2375-3976
e-mail : hrd@nida.ac.th