*** รับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาเอก
last update : 31:01:2019
print page

ระดับปริญญาเอก ปีการศึกษา 2562

Ph.D. in Human Resource and Organization Development (International Program)
Scholarship applicant  30 April 2019
General applicant 31 May 2019
http://www.hrd.nida.ac.th/hrd-phd/

 

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิตสาขาวิชานวัตกรรมการพัฒนามนุษย์และองค์การ
Doctor of Philosophy Program in Human and Organization Development Innovation

กรณีทุนการศึกษา  30 เมษายน 2562
กรณีทั่วไป 31 พฤษภาคม 2562
http://www.hrd.nida.ac.th/phd-hodi/index.php
 


ติดต่อฝ่ายการศึกษา

 
หลักสูตรปริญญาเอก Ph.D. International Program
คุณวนิดา ทองธีระ T: 02-727-3490 e-mail: wanida.mildd@gmail.com
 
หลักสูตรปริญญาเอก (Thai-Eng) 
คุณพีรดา ผลเพิ่ม T: 02-727-3475 e-mail: hodishrd@nida.ac.th
 

 
 
 
 
 
คณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ | สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
ชั้น 1 อาคารมาลัย หุวะนันทน์ เลขที่ 118 หมู่ 3 ถ.เสรีไทย คลองจั่น บางกะปิ กรุงเทพฯ 10240
โทรศัพท์ : 0-2727-3490-91 , 0-2727-3474-79
โทรสาร : 0-2378-0016, 0-2375-3976
e-mail : hrd@nida.ac.th