ประกาศผลการสอบประมวลความรู้ ครั้งที่ 3/2560, 2/2560 (เพิ่มเติม)
last update : 12:10:2017
print page

ผลการสอบประมวลความรู้ ครั้งที่ 3 ประจำปี 2560

หลักสูตร HROD | หลักสูตร MT

กรุณาตรวจสอบรหัสผ่านในการเปิดไฟล์ใน e-mail ของนักศึกษา เวลา 18.00 น.

ผลการสอบประมวลความรู้ ครั้งที่ 2 ประจำปี 2560 (เพิ่มเติม)

หลักสูตร HROD

กรุณาตรวจสอบรหัสผ่านในการเปิดไฟล์ใน e-mail ของนักศึกษา เวลา 18.00 น.

 
 
 
 
 
คณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ | สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
ชั้น 1 อาคารมาลัย หุวะนันทน์ เลขที่ 118 หมู่ 3 ถ.เสรีไทย คลองจั่น บางกะปิ กรุงเทพฯ 10240
โทรศัพท์ : 0-2727-3490-91 , 0-2727-3474-79
โทรสาร : 0-2378-0016, 0-2375-3976
e-mail : hrd@nida.ac.th