รับสมัครเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโท
last update : 17:04:2018
print page
The Application Process
ขั้นตอนการรับสมัคร
ผู้สมัครเข้าศึกษาต่อคณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ดาวน์โหลดใบสมัครและใบรับรองตามลิงค์ด้านล่าง ผู้สมัครสามารถยื่นใบสมัครและเอกสารประกอบการสมัครภายในวันและเวลาที่กำหนดผ่าน 2 ช่องทาง ได้แก่ (1) ช่องทางการสมัครทางอินเตอร์เน็ตที่ http://entrance.nida.ac.th หรือ (2) ช่องทางการสมัครด้วยตนเอง ผู้สมัครสามารถดูรายละเอียดขั้นตอนการสมัครของช่องทางต่างๆ ได้ในประกาศรับสมัคร 
หลังจากยื่นการสมัครพร้อมเอกสารการสมัคร ผู้สมัครรอผลการพิจารณาคุณสมบัติและประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกจากทางคณะที่อีเมลของผู้สมัครและเว็บไซต์ของคณะ

ระดับปริญญาโท ปีการศึกษา 2561

>> ปิดรับสมัคร       .  

 

  

  .
  หลักสูตรการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และองค์การ    
  รายละเอียดหลักสูตร | ประกาศรับสมัคร    
  ประกาศขยายเวลารับสมัคร    
  Download ใบสมัครและใบรับรอง    
       
ช่องทางการสมัคร

 

   
1. สมัครทางอินเตอร์เน็ต ถึง 16 กุมภาพันธ์ 2561 ที่ http://entrance.nida.ac.th    
  ดูรายละเอียดขั้นตอนการสมัครทางอินเตอร์เน็ตได้ในประกาศรับสมัคร    
2. สมัครด้วยตนเอง ถึง 30 มีนาคม 2561 เวลา 8.30-12.00 น.    
  และ เวลา 13.00-16.30 น. (เว้นวันหยุดราชการ)    
  ดูรายละเอียดขั้นตอนการสมัครทางอินเตอร์เน็ตได้ในประกาศรับสมัคร    
  และประกาศขยายเวลารับสมัคร    

 

 
 
 
 
 
คณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ | สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
ชั้น 1 อาคารมาลัย หุวะนันทน์ เลขที่ 118 หมู่ 3 ถ.เสรีไทย คลองจั่น บางกะปิ กรุงเทพฯ 10240
โทรศัพท์ : 0-2727-3490-91 , 0-2727-3474-79
โทรสาร : 0-2378-0016, 0-2375-3976
e-mail : hrd@nida.ac.th