ผลการสอบปากเปล่า ครั้งที่ 2 ประจาปี 2560
Date07:09:2017
ผลการสอบปากเปล่า ครั้งที่ 2 ประจาปี 2560
รายชื่อผู้มีสิทธิสอบประมวลความรู้ ครั้งที่ 3/2560
Date31:08:2017
รายชื่อผู้มีสิทธิสอบประมวลความรู้ ครั้งที่ 3/2560 หลักสูตร HROD หลักสูตร MT
ผลสอบปลายภาค วิชาสถิติ หลักสูตร HROD ภาคพิเศษ รุ่น 16
Date29:08:2017
ผลสอบปลายภาค วิชาสถิติ หลักสูตร HROD ภาคพิเศษ รุ่น 16
รายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์เข้าศึกษาคณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ภาคปกติ 3/2560
Date16:08:2017
รายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์เข้าศึกษาคณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ภาคปกติ 3/2560
ปฏิทินสอบประมวลความรู้ ประจำปี 2560
Date02:02:2017
หลักสูตร HROD | หลักสูตร MT
แบบฟอร์ม - แบบคำร้อง
Date01:03:2016
นักศึกษาสามารถดาวน์โหลดเอกสารสำคัญได้จากลิงค์
 
 
 
 
 
คณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ | สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
ชั้น 1 อาคารมาลัย หุวะนันทน์ เลขที่ 118 หมู่ 3 ถ.เสรีไทย คลองจั่น บางกะปิ กรุงเทพฯ 10240
โทรศัพท์ : 0-2727-3490-91 , 0-2727-3474-79
โทรสาร : 0-2378-0016, 0-2375-3976
e-mail : hrd@nida.ac.th