รายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเป็นนักศึกษา หลักสูตร LMI ภาคพิเศษ ปีการศึกษา 2560
Date12:07:2017
รายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเป็นนักศึกษาสามัญ หลักสูตรการจัดการมหาบัณฑิต (ภาวะผู้นำ การจัดการ และนวัตกรรม) ภาคพิเศษ ปีการศึกษา 2560
รายชื่อผู้มีสิทธิสัมภาษณ์เป็นนักศึกษาภาคพิเศษหลักสูตร LMI ปีการศึกษา 2560 ครั้งที่ 2
Date11:07:2017
รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกเป็นนักศึกษา หลักสูตรการจัดการมหาบัณฑิต (ภาวะผู้นำ การจัดการ และนวัตกรรม) ภาคพิเศษ ปีการศึกษา 2560 ครั้งที่ 2
ปฏิทินสอบประมวลความรู้ ประจำปี 2560
Date02:02:2017
หลักสูตร HROD | หลักสูตร MT
แบบฟอร์ม - แบบคำร้อง
Date01:03:2016
นักศึกษาสามารถดาวน์โหลดเอกสารสำคัญได้จากลิงค์
 
 
 
 
 
คณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ | สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
ชั้น 1 อาคารมาลัย หุวะนันทน์ เลขที่ 118 หมู่ 3 ถ.เสรีไทย คลองจั่น บางกะปิ กรุงเทพฯ 10240
โทรศัพท์ : 0-2727-3490-91 , 0-2727-3474-79
โทรสาร : 0-2378-0016, 0-2375-3976
e-mail : hrd@nida.ac.th