*** ผลการสอบวิชาภาษาอังกฤษ และ วิชาสถิติ
Date06:09:2018
ผลการสอบวิชาภาษาอังกฤษ และ วิชาสถิติ หลักสูตร HROD ภาคพิเศษ รุ่น 17
*** ผลการสอบปากเปล่า ครั้งที่ 2/2561
Date03:09:2018
ผลการสอบปากเปล่า ครั้งที่ 2/2561 หลักสูตร HROD หลักสูตร MT
*** รายชื่อผู้มีสิทธิสอบประมวลความรู้ ครั้งที่ 3/2561
Date31:08:2018
รายชื่อผู้มีสิทธิสอบประมวลความรู้ ครั้งที่ 3/2561 หลักสูตร HROD หลักสูตร MT
รับสมัครเข้าเป็นนักศึกษาสมทบพิเศษฯ หลักสูตร LMI ประจำปีการศึกษา 2561
Date31:08:2018
รับสมัครเข้าศึกษาเป็นนักศึกษาสมทบพิเศษตามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการระหว่าง คณะพัฒนาทรัพยากรมนนุษย์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ กับสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ประจำปีการศึกษา 2561
ปฏิทินสอบประมวลความรู้ ประจำปี 2561
Date10:01:2018
ปฏิทินสอบประมวลความรู้ ประจำปี 2561
กำหนดการสอบปากเปล่า ครั้งที่ 2/2561
Date03:09:2018
กำหนดการสอบปากเปล่า ครั้งที่ 2/2561 หลักสูตร HROD หลักสูตร MT
แบบฟอร์ม - แบบคำร้อง
Date01:03:2016
นักศึกษาสามารถดาวน์โหลดเอกสารสำคัญได้จากลิงค์
 
 
 
 
 
คณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ | สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
ชั้น 1 อาคารมาลัย หุวะนันทน์ เลขที่ 118 หมู่ 3 ถ.เสรีไทย คลองจั่น บางกะปิ กรุงเทพฯ 10240
โทรศัพท์ : 0-2727-3490-91 , 0-2727-3474-79
โทรสาร : 0-2378-0016, 0-2375-3976
e-mail : hrd@nida.ac.th