*** ผลการศึกษาวิชาภาษาอังกฤษ 1/2561
Date13:12:2018
ผลการศึกษาวิชาภาษาอังกฤษ หลักสูตร LMI ภาคพิเศษ รุ่น 2 ภาค 1/2561
*** กำหนดการสอบปากเปล่า ผลการสอบปากเปล่า ครั้งที 3/2561
Date25:10:2018
หลักสูตร HROD หลักสูตร MT
*** รับสมัครเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโท ภาคพิเศษ
Date16:10:2018
หลักสูตร HROD และ หลักสูตร LMI
รับสมัครเข้าเป็นนักศึกษาสมทบพิเศษฯ หลักสูตร LMI ประจำปีการศึกษา 2561
Date31:08:2018
รับสมัครเข้าศึกษาเป็นนักศึกษาสมทบพิเศษตามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการระหว่าง คณะพัฒนาทรัพยากรมนนุษย์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ กับสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ประจำปีการศึกษา 2561
แบบฟอร์ม - แบบคำร้อง
Date01:03:2016
นักศึกษาสามารถดาวน์โหลดเอกสารสำคัญได้จากลิงค์
 
 
 
 
 
คณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ | สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
ชั้น 1 อาคารมาลัย หุวะนันทน์ เลขที่ 118 หมู่ 3 ถ.เสรีไทย คลองจั่น บางกะปิ กรุงเทพฯ 10240
โทรศัพท์ : 0-2727-3490-91 , 0-2727-3474-79
โทรสาร : 0-2378-0016, 0-2375-3976
e-mail : hrd@nida.ac.th