เอกสาร HROD TALK #100
last update : 19:03:2018
print page
Citizenship & Happiness ศาสตราจารย์ ดร.กัลยาณี  เสนาสุ 
ความรักชาติ, ชาวนา. ชาวสวน, ชาวไร่ และชาวประมง ศาสตราจารย์ ดร.บุษยา  วีรกุล
Mindful People of the Future รองศาสตราจารย์ ดร.วิชัย  อุตสาหจิต
สูตรบริหารการเปลี่ยนแปลง (Formula for Change Management) รองศาสตราจารย์ ดร.จิรประภา  อัครบวร
Talent Practice รองศาสตราจารย์ ดร.จุฑามาศ  แก้วพิจิตร
Work Passion in Action รองศาสตราจารย์ ดร.วาสิตา บุญสาธร
Cultural Diversity ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรนุช  พฤฒิพิบูลธรรม
HROD Innovation to Transform Organizations toward Social Enterprise ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดาวิษา  ศรีธัญรัตน์ และ   
  อ.ดร.บงกช  เจนจรัสสกุล

 
 
 
 
 
คณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ | สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
ชั้น 1 อาคารมาลัย หุวะนันทน์ เลขที่ 118 หมู่ 3 ถ.เสรีไทย คลองจั่น บางกะปิ กรุงเทพฯ 10240
โทรศัพท์ : 0-2727-3490-91 , 0-2727-3474-79
โทรสาร : 0-2378-0016, 0-2375-3976
e-mail : hrd@nida.ac.th