รายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเป็นนักศึกษา หลักสูตร LMI ภาคพิเศษ ปีการศึกษา 2560
รายชื่อผู้มีสิทธิสัมภาษณ์เป็นนักศึกษาภาคพิเศษหลักสูตร LMI ปีการศึกษา 2560 ครั้งที่ 2
ปฏิทินสอบประมวลความรู้ ประจำปี 2560
แบบฟอร์ม - แบบคำร้อง
อ่านข่าวการศึกษาทั้งหมด..
ติดตามชมรายการ NIDA WISDOM for CHANGE ออกอากาศทุกวันพุธ เวลา 15.30 - 16.00 น. ทาง Nation TV
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ประกาศเจตนารมณ์ เจตจำนงสุจริตในการบริหารงานและการเป็นองค์กรธรรมา
คู่มือผลประโยชน์ทับซ้อน สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ พ.ศ. 2560
อ่านข่าว NIDA ทั้งหมด..

COMMUNITY
 
   
 
 
คณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ | สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
ชั้น 1 อาคารมาลัย หุวะนันทน์ เลขที่ 118 หมู่ 3 ถ.เสรีไทย คลองจั่น บางกะปิ กรุงเทพฯ 10240
โทรศัพท์ : 0-2727-3490-91 , 0-2727-3474-79
โทรสาร : 0-2378-0016, 0-2375-3976
e-mail : hrd@nida.ac.th

Back to Top