ดาวน์โหลดรายละเอียดหลักสูตร

> เปิดรับสมัคร 

ประกาศรับสมัคร

Download ใบสมัครและใบรับรอง

สมัครทางอินเทอร์เน็ตถึง      15 มิถุนายน 2561
สมัครด้วยตนเองถึง 29 มิถุนายน 2561
เวลา 8.30-12.00 น. และเวลา 13.00-16.30 น. (เว้นวันหยุดราชการ) 
27 - 29 มิถุนายน 2561 รับสมัครถึง 19.30 น.
ดูรายละเอียดขั้นตอนการสมัครด้วยตนเองได้ในประกาศรับสมัคร
สอบถามเพิ่มเติม กลุ่มงานการศึกษา โทร. 02-727-3490-91

 

        

 

 

APPLY NOW

 

 
 
 
 
 
คณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ | สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
ชั้น 1 อาคารมาลัย หุวะนันทน์ เลขที่ 118 หมู่ 3 ถ.เสรีไทย คลองจั่น บางกะปิ กรุงเทพฯ 10240
โทรศัพท์ : 0-2727-3490-91 , 0-2727-3474-79
โทรสาร : 0-2378-0016, 0-2375-3976
e-mail : hrd@nida.ac.th

Back to Top