ข้อมูลและสถิติ

การประกันคุณภาพการศึกษา

รายงานการประเมินตนเอง ประจำปี 2555 
  รายละเอียดเพิ่มเติม....
รายงานการประเมินตนเอง ประจำปี 2554
  รายละเอียดเพิ่มเติม....
รายงานการประเมินตนเอง ประจำปี 2553 
  รายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment Report) ประจำปี 2553  รายละเอียดเพิ่มเติม....
รายงานการประเมินตนเอง ประจำปี 2552
 

รายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment Report) ประจำปี 2552 รายละเอียดเพิ่มเติม....

รายงานการประเมินตนเอง ประจำปี 2551
  รายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment Report) ประจำปี 2551 รายละเอียดเพิ่มเติม....
รายงานการประเมินตนเอง ประจำปี 2550
  รายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment Report) ประจำปี 2550 รายละเอียดเพิ่มเติม....
รายงานการประเมินตนเอง ประจำปี 2549
  รายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment Report) ประจำปี 2549 รายละเอียดเพิ่มเติม....
รายงานการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ปี 2549
  รายงานการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ปี 2549 รายละเอียดเพิ่มเติม....
รายงานการประเมินตนเอง ประจำปี 2548
  รายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment Report) ประจำปี 2548 รายละเอียดเพิ่มเติม....
รายงานการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ปี 2548
  รายงานการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ปี 2548 รายละเอียดเพิ่มเติม....
รายงานการประเมินตนเอง ประจำปี 2547
  รายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment Report) ประจำปี 2547 รายละเอียดเพิ่มเติม....
รายงานการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ปี 2547
  รายงานการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ปี 2547 รายละเอียดเพิ่มเติม....

 

 
 
 
 
 
คณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ | สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
ชั้น 1 อาคารมาลัย หุวะนันทน์ เลขที่ 118 หมู่ 3 ถ.เสรีไทย คลองจั่น บางกะปิ กรุงเทพฯ 10240
โทรศัพท์ : 0-2727-3490-91 , 0-2727-3474-79
โทรสาร : 0-2378-0016, 0-2375-3976
e-mail : hrd@nida.ac.th

Back to Top