โครงสร้างคณะ

คณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ดำเนินงานภายใต้การกำกับดูแลของสภาสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ โครงสร้างหลัก ประกอบด้วยคณะกรรมการวิชาการ แบ่งเป็น สำนักงานวิชาการซึ่งมีบทบาทในการบริหารและดำเนินงานด้านการสอน การวิจัย และการบริการวิชาการ และสำนักงานเลขานุการคณะซึ่งมีบทบาทในการสนับสนุนงานด้านต่างๆ โดยแบ่งเป็น 4 กลุ่มงาน ได้แก่ กลุ่มงานบริหารและธุรการ กลุ่มงานการเงินและพัสดุ กลุ่มงานแผนและพัฒนา และกลุ่มงานการศึกษา และมีคณะกรรมการประจำคณะ คณะกรรมการบริหารหลักสูตรภาคนอกเวลาราชการ คณะกรรมการคัดเลือกข้าราชการวิชาการประจำคณะ และคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา

คณะเป็นส่วนหนึ่งของสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ซึ่งเป็นสถาบันการศึกษาของรัฐ มีการดำเนินงานภายใต้การกำกับดูแลของสภาสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ สถาบันฯ มีกลไกในการกำกับติดตามการใช้กฎระเบียบ และคุณภาพการจัดการศึกษาของคณะ โดยการกำกับตรวจสอบและการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน จากสำนักงานตรวจสอบภายใน และสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) การกำกับตรวจสอบและการประเมินคุณภาพภายนอก จาก 4 หน่วยงาน คือ สำนักงานตรวจสอบภายใน สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา องค์การมหาชน (สมศ.) สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) และสำนักงบประมาณ

 
 
 
 
 
คณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ | สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
ชั้น 1 อาคารมาลัย หุวะนันทน์ เลขที่ 118 หมู่ 3 ถ.เสรีไทย คลองจั่น บางกะปิ กรุงเทพฯ 10240
โทรศัพท์ : 0-2727-3490-91 , 0-2727-3474-79
โทรสาร : 0-2378-0016, 0-2375-3976
e-mail : hrd@nida.ac.th

Back to Top