ประวัติ-ความเป็นมา
คณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ (School of Human Resource Development):
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์แห่งแรกของประเทศไทย
 

คณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ เปิดทำการสอนหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ เป็นแห่งแรกของประเทศไทย ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2535 โดยมี จุดมุ่งหมายเพื่อตอบสนองความต้องการเร่งด่วนของประเทศชาติในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 7 (พ.ศ.2535-2539) ที่ต้องการบุคคลที่มีความรู้ความสามารถทางด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และตอบสนองนโยบายของรัฐบาล ตลอดจนนโยบายของทบวงมหาวิทยาลัยในการผลิตบุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถ ด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ รวมทั้งเพื่อพัฒนากระบวนการเรียนการสอน ให้เป็นไปตามการศึกษาแนวใหม่ที่เน้นกระบวนการคิดและแก้ปัญหาในเชิงวิทยาศาสตร์ และการเรียนรู้ด้วยตนเองของผู้เรียน และประการสำคัญเป็นการสร้างและสั่งสมองค์ความรู้ในสาขาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ที่มีเอกลักษณ์และพื้นฐานของการพัฒนาตามภูมิปัญญาของสังคมไทย 

ในการพัฒนาหลักสูตร ทบวงมหาวิทยาลัยได้เชิญ Prof.Dr. Leonard Nadler และ Mrs. Zeace Nadler ผู้เชี่ยวชาญด้านการวางแผนการพัฒนาหลักสูตร Human Resource Development (HRD) มาให้คำปรึกษาโครงการพัฒนาหลักสูตร "พัฒนบริหารศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์" และได้จัดตั้งหน่วยงาน "โครงการบัณฑิตศึกษาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์" เพื่อทำหน้าที่รับผิดชอบการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรดังกล่าว
 
Our Identity
คณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ จึงเป็นหน่วยงานที่จัดตั้งขึ้นตามนโยบายของรัฐบาลและได้รับการบรรจุไว้ในแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 7 เป็นต้นมา คณะฯ ได้ดำเนินการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และองค์การ จนถึงปี พ.ศ. 2547 ได้มีการโอนย้ายหลักสูตรเทคโนโลยีการบริหารจากสำนักฝึกอบรมมาอยู่ภายใต้การบริหารจัดการของคณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ปัจจุบันคณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์จัดการเรียนการสอนทั้งในหลักสูตรปริญญาโทและปริญญาเอกใน 3 สาขา
                หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขา การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และองค์การ
                หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขา ภาวะผู้นำและการจัดการเพื่อนวัตกรรม
                หลักสูตร Doctor of Philosophy in Human Resource and Organization Development

 

 
 
 
 
 
คณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ | สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
ชั้น 1 อาคารมาลัย หุวะนันทน์ เลขที่ 118 หมู่ 3 ถ.เสรีไทย คลองจั่น บางกะปิ กรุงเทพฯ 10240
โทรศัพท์ : 0-2727-3490-91 , 0-2727-3474-79
โทรสาร : 0-2378-0016, 0-2375-3976
e-mail : hrd@nida.ac.th

Back to Top