เพิ่มคุณค่ามนุษย์ พัฒนาคุณภาพองค์กร เพื่อสังคมสมดุลและยั่งยืน

The First Master's Program in Human Resource Development

คณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (School of Human Resource Development - SHRD) เผยแพร่และพัฒนาองค์ความรู้ด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ การบริหารทรัพยากรมนุษย์ การพัฒนาองค์กร เทคโนโลยีการบริหาร ภาวะผู้นำและการบริหารเพื่อนวัตกรรม และผลิตมหาบัณฑิตและดุษฎีบัณฑิตที่มีคุณภาพเพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงสู่สังคมที่สมดุลและยั่งยืน เปิดหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เป็นแห่งแรกของประเทศไทย

   

Educational Networking for Development

คณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เป็นส่วนหนึ่งในการเชื่อมโยงบุคลากร หน่วยงานและองค์การต่างๆ ที่มีคุณภาพและมีศักยภาพผ่านการวิจัย ถ่ายทอดความรู้และการเผยแพร่ทางวิชาการต่างๆ สู่บุคลากรในทุกระดับเพื่อร่วมกันสร้างสรรค์และพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และองค์การสู่การเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคม คณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เดินหน้าพัฒนาขีดความสามารถอย่างต่อเนื่องเพื่อการเป็นสถาบันการศึกษาที่มีคุณภาพและเป็นที่ยอมรับในวงกว้างจากระดับประเทศสู่ระดับนานาชาติ 

 
 
 

Developing Human Capital

คณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ตระหนักถึงความสำคัญของทรัพยากรมนุษย์ที่ปฏิบัติหน้าที่อยู่ในองค์กรภาคส่วนต่างๆ เช่นกัน ดังนั้นไม่เพียงบทบาทในการผลิตบัณฑิตในระดับปริญญาโทและปริญญาเอก คณะทรัพยากรมนุษย์มุ่งพัฒนาทุนมนุษย์ผ่านการฝึกอบรม การบริการวิชาการ การให้คำปรึกษา และการถ่ายทอดความรู้ด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และองค์กรให้แก่ภาคส่วนต่างๆ อย่างต่อเนื่อง และด้วยองค์ความรู้ต่างๆ ที่เพิ่มพูนขึ้นนี้เองที่ก่อให้เกิดประโยชน์กับการเรียนการสอนของคณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ถือเป็นหัวใจหลักในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของคณะ

Graduate Prospects    บัณฑิตคณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ได้รับความเชื่อถือจากผู้จ้างในองค์กรของรัฐและเอกชนทั้งในภาคราชการ ภาควิสาหกิจ ภาคการศึกษา และภาคธุรกิจอย่างต่อเนื่อง ต่อยอดศักยภาพของตนเองในบทบาทที่ท้าทายมากขึ้นทั้งในฐานะผู้บริหาร ผู้เชี่ยวชาญ รวมถึงผู้ประกอบการ เป็นส่วนหนึ่งในการสร้างการเปลี่ยนแปลงให้เกิดขึ้นเพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืนของประเทศ 

 
 

25th Anniversary: Celebrating the Past & Growing the Future 

คณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ครบรอบ 25 ปีแห่งการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ในเดือนมิถุนายน 2559 ฉลองความสำเร็จของคณะในการเป็นส่วนภาคการศึกษาของประเทศที่ได้รับการยอมรับและเป็นที่รู้จักในระดับประเทศ ความภาคภูมิยินดีในบัณฑิตของคณะผู้ขับเคลื่อนการเติบโตทางสังคมและเศรษฐกิจอย่างยั่งยืน ความตื่นเต้นและความท้าทายใหม่ของคณะในการเติบโตสู่การยอมรับในระดับนานาชาติ...The Blue Shade Celebration

 

 
 
 
 
 
คณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ | สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
ชั้น 1 อาคารมาลัย หุวะนันทน์ เลขที่ 118 หมู่ 3 ถ.เสรีไทย คลองจั่น บางกะปิ กรุงเทพฯ 10240
โทรศัพท์ : 0-2727-3490-91 , 0-2727-3474-79
โทรสาร : 0-2378-0016, 0-2375-3976
e-mail : hrd@nida.ac.th

Back to Top